Regulamin Konkursu "Morela i Hibiskus - żele pod prysznic"

Regulamin Konkursu "Morela i Hibiskus - żele pod prysznic".

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest Bielun & Bielun sp. z o.o. z siedzibą ul. Sosnowa 6c, 71-468 Szczecin identyfikująca się numerem NIP 8513223904, REGON 369533555 KRS 0000729322, kapitał zakładowy 34500 zł, dalej zwana „Organizatorem”.
2. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
3. Konkurs rozpoczyna się dnia 27 listopada 2023r. w chwili opublikowania na social mediach Organizatora wpisu informującego o rozpoczęciu konkursu i kończy się 28 listopada 2023r. o godzinie 12:00.

Uczestnicy i zasady Konkursu

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bepłatny.
2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilonego), zwana dalej Uczestnikiem, która:
a) zapoznała się z niniejszym Regulaminem, zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie,
b) ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
c) posiadająca adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
d) posiada publiczne konto (profil) w serwisie Instagram/Facebook,
e) wykona Zadanie Konkursowe.
3. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2. ust. 2 Regulaminu.
4. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
5. Celem wzięcia udziału w Konkursie, w czasie jego trwania, Uczestnik wykona Zadanie Konkursowe polegające na zamieszczeniu w serwisie Instagram/Facebook pod postem konkursowym odpowiedzi (np. w dowolnej formie literackiej, np. rymowanej lub wierszowanej) na pytanie i zadanie konkursowe: "Wymyśl hasło reklamowe dla nowych żeli pod prysznic od MDM" (dalej: Zadanie Konkursowe).
6. Wykonanie Zadania Konkursowego oznacza zamieszczenie w serwisie Instagram lub Facebook przez Uczestnika konkursu komentarza z odpowiedzią na pytanie konkursowe, zgodnego z regulaminami serwisów Instagram lub Facebook.
7. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu.
8. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie więcej niż 1 (słownie: jeden) raz.
9. Organizator zastrzega sobie prawdo do nie uwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:
a) nie działają we własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,
b) działają z fikcyjnych kont/profili w serwisie Instagram/Facebook,
c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram/Facebook,
d) naruszają regulaminy serwisów Instagram lub Facebook,
e) użyli w Zadaniu Konkursowym słów powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne, naruszyli dobra osobiste osób lub podmiotów trzecich bądź Organizatora.

Prawa do wykonanych Zadań Konkursowych

1. Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich, majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych.
2. Uczestnik oświadcza, iż przysługuje mu do wykonanego Zadania Konkursowego wyłączne i nieograniczone prawo autorskie, oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a praca nie była wcześniej publikowana.
3. Na podstawie art. 921 § 3 ustawy Kodeks cywilny Organizator zastrzega z chwilą ogłoszenia Zwycięzcy i wydania Nagrody nabycie niewyłącznej licencji do nagrodzonego w Konkursie Zadania Konkursowego bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a nagrodzony Uczestnik Konkursu (Zwycięzca) udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji do nagrodzonego Zadania Konkursowego na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginały albo egzemplarzy,
c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b) - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci telekomunikacyjnych i informatycznych.

Nagrody i wyłonienie Zwycięzców

1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła dwuosobową Komisję, dalej zwaną Komisją Konkursu. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznawane zostaną Nagrody (dalej: Zwycięzców). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
2. Najpóźniej w środę 6 grudnia 2023r. Komisja Konkursu dokona oceny wykonanych przez Uczestników Zadań Konkursowych i wyłoni wśród Uczestników łącznie 20 (słownie: dwudziestu) Zwycięzców, którzy w ocenie Komisji Konkursu wykonają Zadanie Konkursowe najatrakcyjniej, najbardziej oryginalnie i kreatywnie.
3. Zwycięzcom Konkursu przyznana zostanie następująca nagroda: Hibiskus - żel pod prysznic, 400 ml; Morela - żel pod prysznic, 400 ml.
4. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.
5. Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzców najpóźniej w dniu 6 grudnia 2023r.
6. Zwycięzcy Konkursu zostaną wskazani najpóźniej 6 grydnia 2023r. poprzez zamieszczenie przez Organizatora odpowiedzi na udzielony przez Uczestnika komentarz z Zadaniem Konkursowym.
7. Informacja o wygranej w Konkursie zostanie dodatkowo przesłana Zwycięzcom w wiadomości prywatnej w serwisie Instagram lub Facebook.
8. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 14 dni od dnia wysłania przez Organizatora wiadomości o wygranej informacji niezbędnych do przekazania Nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, nr telefonu oraz adresu korespondencyjnego znajdującego się na terytorium Rzeczypospolitej Polski.
9. W przypadku nie przekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 7 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja Konkursowa wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną Nagrodę.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłacznie z powodu niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.
11. Każda Nagroda zostanie przesłana jednokrotnie przez Organizatora na adres wskazany przez Zwycięzcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 7 dni od dnia przesłania przez Zwycięzcę w odpowiedzi na informację powiadamiającą o przyznanej Nagrodzie wszelkich danych umożliwiających wysyłkę Nagrody.
12. Fundatorem Nagród jest Organizator.
13. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej Nagrody na osobę trzecią.
14. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
15. W Konkursie jeden Zwycięzca może otrzymać Nagrodę tylko 1 (słownie: jeden) raz.
16. Nagroda zostanie wysłana Zwycięzcy na koszt Organizatora.
17. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.

Dane osobowe

W zakresie danych osobowych - działając zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie Ochrony Osób Fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przedstawiamy poniżej informacje, o których mowa w tym przepisie: administratorem Państwa danych, które uzyskujemy od Państwa na potrzeby współpracy jest: Bielun & Bielun sp. z o.o., ul. Sosnowa 6c, 71-468 Szczecin (Polska). Osobą odpowiedzialną za kontakt w sprawie Ochrony Danych Osobowych: Urszula Ośmiałowska, ula@ministserstwodobregomydla.pl. Dane, które nam Państwo przekażecie, wykorzystane będą wyłącznie w celu realizacji Konkursu i przekazania Nagród. Podstawą przetwarzania Państwa danych jest Państwa zgoda. Przekazanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Państwa dane będą gromadzone, przetwarzane, usuwane i niszczone – w ramach potrzeb wynikających z realizacji Konkursu. Państwa dane będą przekazywane podmiotom trzecim wyłącznie na potrzeby realizacji Konkursu. Państwa dane przechowywane będą wyłącznie do czasu ewentualnego przesłania Państwu Nagrody, po czym, bez ich utrwalenia, zostaną one usunięte. Na Państwa żądanie, Państwa dane mogą zostać usunięte przed przesłaniem do Państwa Nagrody. Informujemy Państwa, iż: przysługuje Państwu uprawnienie do żądania od nas dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych; w dowolnym momencie możecie Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przy czym cofnięcie takie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem; podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, stanowiącym warunek przedstawienia oferty lub zawarcia umowy. W przypadku ich nie podania, nie będzie możliwe przedstawienie oferty lub zawarcie umowy. Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe nie zostaną objęte zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji. Przysługuje Pani/Panu uprawnienie do złożenia skargi do Organu Nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Reklamacje

1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem "Reklamacja: Konkurs "Morela i Hibiskus - żele pod prysznic" na adres e-mail: pukpuk@ministerstwodobregomydla.pl lub adres korespondencyjny Organizatora: Bielun & Bielun sp. z o.o., ul. Sosnowa 6c, 71-468 Szczecin, związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Konkursu.
2. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres e-mail lub korespondencyjny, na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamację.
3. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację w formie elektronicznej (e-mail) lub listownie, na adres podany w piśmie zawierającym reklamację.
Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.

Postanowienia końcowe i informacje techniczne

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.11.2023r.
2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992r. (Dz. U. z 2004r., Nr4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.
4. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu.
5. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku z przeprowadzeniem Konkursu.
6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.
7. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram/Facebook ani z nim związany.
8. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram/Facebook z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.
9. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.

pixel