Regulamin sklepu

 1. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.ministerstwodobregomydla.pl prowadzony jest przez spółkę Bielun & Bielun sp. z o.o., posiadającą:

adres miejsca wykonywania działalności: ul. Sosnowa 6c, 71-468 Szczecin, NIP: 8513223904, REGON: 369533555, zarejestrowaną w sądzie rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie,

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000729322, wysokość kapitału zakładowego: 34500 zł.

Adres poczty elektronicznej: pukpuk@ministerstwodobregomydla.pl 

Telefon: + 48 790 772 279

Adres zwrotów: Bielun & Bielun sp. z o.o., ul. Niemierzyńska 29a , 71-436 Szczecin.

Wskazane powyżej dane kontaktowe służą również do kontaktu konsumentów z podmiotem prowadzącym sklep internetowy.

2. Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do6 przedsiębiorców korzystających ze sklepu internetowego, z wyjątkiem pkt. 9 regulaminu, zatytułowanego "Postanowienia dotyczące przedsiębiorców", który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców oraz tych postanowień regulaminu, z ktorych wynika wprost, że odnoszą się do praw konsumenta.

3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego regulaminu jest usługodawca.

Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności opublikowanej na stronach sklepu internetowego (w zakładce "Polityka Prywatności").

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza usługodawca, ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

4. Definicje:

4.1 Dzień roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

4.2 Formularz rejestracji - formularz dostępny w sklepie internetowym, umożliwiający utworzenie konta.

4.3 Formularz zamówienia - usługa cyfrowa, interaktywny formularz dostępny w sklepie internetowym, umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do elektronicznego koszyka, oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności za zamówienie.

4.4 Klient/usługobiorca: osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze sprzedawcą.

4.5 Kodeks cywilny - ustawa Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

4.6 Konto - usługa cyfrowa oznaczona indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem podanym przez usługobiorcę; zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie internetowym.

4.7 Newsletter - usługa cyfrowa dystrybucyjna świadczona przez usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera, zawierającego informacje o produktach, nowościach i promocjach w sklepie internetowym i stacjonarnym.

4.8 Produkt/Towar - dostępna w sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży między klientem a sprzedawcą.

4.9 Przedsiębiorca na prawach konsumenta - osoba fizyczna, dla której zawarcie umowy sprzedaży lub korzystanie z usług sklepu internetowego jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z okoliczności wynika, że nie mają one dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Regulamin - niniejszy regulamin sklepu internetowego.

4.11 Sklep internetowy - sklep internetowy usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.ministerstwodobregomydla.pl

4.12 Sprzedawca; usługodawca - Bielun & Bielun spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania ul. Sosnowa 6c, 71-468 Szczecin, NIP: 8513223904, REGON: 369533555 KRS: 0000729322, adres poczty elektronicznej: pukpuk@ministerstwodobregomydla.pl, telefon: + 48 790 772 279; adres zwrotów: Bielun & Bielun sp. z o.o., ul. Niemierzyńska 29a, 71-436 Szczecin

4.13 Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między klientem a sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego.

4.14 Usługa elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną przez usługodawcę na rzecz usługobiorcy za pośrednictwem sklepu internetowego.

4.15 Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (dz. U. 2014 poz. 827 ze zm.)

4.16 Zamówienie - oświadczenie woli klienta składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze sprzedawcą.

2. Usługi cyfrowe w sklepie internetowym

1. W sklepie internetowym dostępne są następujące usługi cyfrowe: konto, formularz zamówienia, newsletter.

2. Konto - korzystanie z konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez usługobiorcę:

 1. Wypełnieniu formularza rejestracji,
 2. Kliknięciu pola "Załóż konto",
 3. Potwierdzeniu chęci utworzenia konta przez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej.

W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez usługobiorcę następujących danych:

 • imię i nazwisko,
 • adres poczty elektronicznej,
 • hasło.
 • 3. Usługa cyfrowa "KONTO" świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieokreślony.

  Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny usunięcia konta (rezygnacji z konta), poprzez wysłanie stosownego żądania do usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pukpuk@ministerstwodobregomydla.pl, lub pisemnie na adres: Bielun & Bielun sp. z o.o., ul. Niemierzyńska 29a, 71-436 Szczecin.

  4. Formularz zamówienia - korzystanie z formularza zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez klienta pierwszego produktu do elektronicznego koszyka w sklepie internetowym.

  Złożenie zamówienia następuje po wykonaniu przez klienta łącznie dwóch kolejnych kroków:

  1. Po wypełnieniu formularza zamówienia
  2. Kliknięciu na stronie sklepu internetowego po wypełnieniu formularza zamówienia pola "Zamawiam i płacę" - do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzonych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie sklepu internetowego).

  W formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez klienta następujących danych dotyczących klienta:

 • imię i nazwisko,
 • adres (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj),
 • adres poczty elektronicznej,
 • numer telefonu kontaktowego, potrzebnego wyłącznie do realizacji zamówienia,
 • oraz danych dotyczących umowy sprzedaży:

 • produkty,
 • ilość produktów,
 • miejsce i sposób dostawy produktów,
 • sposób płatności.
 • W przypadku klientów niebędących konsumentami, niezbędne jest także podanie nazwy firmy i numeru NIP.

  5. Usługa cyfrowa "formularz zamówienia" świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania zamówienia za jego pośrednictwem przez usługobiorcę.

  6. Klient ma również możliwość złożenia zamówienia bez potrzeby zakładania konta, za pomocą opcji: “Zamów bez rejestracji”, a podany w zamówieniu adres mailowy zostanie przypisany bezpośrednio do złożonego zamówienia.

  7. Newsletter - usługa cyfrowa "newsletter" świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieokreślony.

  Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny wypisania się z newslettera (rezygnacji z newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pukpuk@ministerstwodobregomydla.pl.

  8. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca:

 • komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do internetu,
 • dostęp do poczty elektronicznej,
 • przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox wersja 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google chrome w wersji 23.0 i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej,
 • zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768,
 • włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi javascript.
 • 9. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej usługodawcy oraz osób trzecich.

  Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzenia danych zgodnych ze stanem faktycznym.

  Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

  10. Tryb postępowania reklamacyjnego:

  Reklamacje związane ze świadczeniem usług cyfrowych przez usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem sklepu internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji produktu, która została wskazana w pkt. 7 regulaminu) usługobiorca może składać w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

  pukpuk@ministerstwodobregomydla.pl

  Zaleca się podanie przez klienta w opisie reklamacji:

  1. Informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości,
  2. Żądania usługobiorcy,
  3. Danych kontaktowych składającego reklamację - ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez usługodawcę.

  Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

  Ustosunkowanie się do reklamacji przez usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

  11. Sprzedawca udostępnia klientowi możliwość zamieszczania opinii o zakupionych towarach. Zamieszczanie opinii możliwe jest w każdym czasie po dokonaniu zakupu towaru. Kupujący powinien formułować opinie w sposób rzetelny, uczciwy i merytoryczny, w miarę możliwości poprawny językowo oraz bez używania wulgaryzmów i innych słów powszechnie uznawanych za obraźliwe.

  Zakazane jest zamieszczanie opinii:

 • bez uprzedniego dokonania zakupu opiniowanego produktu (w sklepie internetowym lub stacjonarnym),
 • wypełniających znamiona czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 • naruszających dobra osobiste sprzedawcy lub osoby trzeciej,
 • przez opłaconych użytkowników, w celu sztucznego podwyższenia oceny towaru.
 • Sprzedawca dokonuje weryfikacji, czy zamieszczone opinie są zgodne z Regulaminem, a w szczególności, czy pochodzą od kupujących, którzy rzeczywiście nabyli towar, co możliwe jest wskutek wymogu podania adresu poczty elektronicznej przez opiniującego w formularzu umożliwiającym zamieszczenie opinii oraz w procesie dokonywania zakupu w sklepie internetowym. Sprzedawca wyświetla zarówno pozytywne, jak i negatywne opinie, nie ingerując w ich treść. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości kupującego dotyczących zamieszczonych opinii, kupujący może zgłosić Sprzedawcy opinię do ponownej weryfikacji. Po otrzymaniu zgłoszenia od kupującego sprzedawca podejmie działania, odpowiednie do posiadanych możliwości, które będą miały na celu weryfikację zamieszczonej opinii. Wątpliwości zgłaszane mogą być mailowo, na adres: pukpuk@ministerstwodobregomydla.pl

  W przypadku zamieszczenia opinii niespełniającej wymagań przewidzianych w Regulaminie sprzedawca może odmówić publikacji opinii lub ją usunąć.

  3. Warunki zawierania umowy sprzedaży

  1. Zawarcie umowy sprzedaży między klientem a sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez klienta zamówienia za pomocą formularza zamówień w sklepie internetowym zgodnie z punktem 3.3 niniejszego regulaminu.

  2. Cena produktu widoczna na stronie sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i jest ceną brutto (zawiera podatki).

  O cenie brutto produktu będącego przedmiotem zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat - o obowiązku ich uiszczenia, klient jest informowany na stronach sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez klienta woli związania się umową sprzedaży.

  3. Procedura zawarcia umowy sprzedaży w sklepie internetowym za pomocą formularza zamówień:

  1. Zawarcie umowy sprzedaży między klientem a sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez klienta zamówienia w sklepie internetowym zgodnie z pkt. 2.4 regulaminu
  2. Po złożeniu zamówienia sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie (drogą mailową na wskazany przez klienta w procesie składania zamówienia adres poczty elektronicznej) oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji.
  3. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez sprzedawcę klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży.
  4. Z chwilą otrzymania przez klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży między klientem a sprzedawcą.
  5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie klientowi treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez: udostępnienie niniejszego regulaminu na stronie sklepu internetowego oraz przesłanie klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2 i 3.3.3 regulaminu.
  6. Treść umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym sklepu internetowego sprzedawcy.
  7. Potwierdzenie płatności przesłane drogą mailową nie gwarantuje przyspieszenia realizacji zamówienia.
  8. Nie ma możliwości łączenia zamówień lub kont, w których podany został różny adres mailowy (nawet, jeśli należy on do tej samej osoby). Determinantem konta oraz nr zamówienia jest podany podczas składania zamówienia adres mailowy.
  9. Po złożeniu zamówienia klient ma możliwość zmiany adresu dostawy, dodania produktów do zamówienia tylko drogą mailową na adres: pukpuk@ministerstwodobregomydla.pl, oraz w przypadku zamówień o statusie: nieobsłużone, oczekuje na wpłatę, realizowane, pakowane oraz wstrzymane.

  4. Sposoby i terminy płatności za produkt

  1. Sprzedawca udostępnia klientowi następujące sposoby płatności z tytułu umowy sprzedaży:

 • płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki
 • płatność bonem podarunkowym MDM
 • płatność przelewem na rachunek bankowy sprzedawcy: ING Bank Śląski, nr rachunku: 92 1050 1559 1000 0090 8033 3884
 • płatność natychmiastową online
 • płatność kartą płatniczą
 • płatność BLIK
 • płatność PayPo
 • płatność Google Pay
 • płatność PayPal
 • 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest IdoPay - system płatności oferowany przez IdoSell.

  3. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem klienta za pośrednictwem serwisu IdoSell.

  4. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: AI S.A z siedzibą w Szczecinie, 71-064 Szczecin, przy al. Piastów 30, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000891870, o kapitale zakładowym w wysokości 820 000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: PL5252767146, REGON: 381595506.

  5. Dostępne formy płatności:

 • Google Pay
 • przelew online
 • BLIK
 • PayPo
 • karta płatnicza: Visa, Mastercard
 • przelew tradycyjny
 • bon MDM
 • PayPal
 • 6. Termin płatności i realizacji zamówienia:

 • W przypadku wyboru przez klienta płatności przelewem, zobowiązany jest on do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 • W przypadku płatności przelewem, czas realizacji zamówienia rozpoczyna się od momentu zaksięgowania płatności na koncie sprzedawcy.
 • W przypadku płatności online/kartą czas realizacji zamówienia rozpoczyna się od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji transakcji.
 • W przypadku wyboru przez klienta płatności gotówką za pobraniem, przy odbiorze przesyłki klient obowiązany jest do dokonania płatności.
 • 7. Zwrot środków:

  1. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta drogą internetową (przelew, payu, paypal) sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy zgodnie z wybraną metodą płatności kupującego w terminie do 7 dni roboczych.

  2. W przypadku braku możliwości zwrotu środków drogą płatności za zamówienie, na podany przez klienta w zamówieniu adres mailowy zostanie wysłana prośba o podanie numeru rachunku bankowego w celu dokonania zwrotu środków.

  5. Koszt, sposoby i termin dostawy oraz odbioru produktu

  Dostawa produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz krajów Unii Europejskiej.

  1. Dostawa produktów do klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej.

  Koszty dostawy produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane klientowi na stronach sklepu internetowego w zakładce Jak kupować -> Dostawy oraz w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez klienta woli związania się z umową sprzedaży.

  2. Sprzedawca udostępnia klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru produktu:

 • przesyłka pocztowa
 • przesyłka kurierska (DHL "Do drzwi", DHL POP "Punkt odbioru", Traficar, UPS)
 • Paczkomat INPOST
 • odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym (ul. Dzielna 15, 01-029 Warszawa, ul. Niemierzyńska 29a, 71-436 Szczecin)
 • 3. Termin dostawy produktu do klienta wynosi do 1-3 dni roboczych od dnia ukończenia kompletowania zamówienia, chyba że w opisie danego produktu lub w trakcie składania zamówienia podano krótszy lub dłuższy termin.

  W przypadku produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 1-3 dni roboczych od dnia ukończenia kompletowania zamówienia (chyba że regulamin produktu stanowi inaczej).

  4. Termin kompletowania zamówienia to maksymalnie 3 dni robocze od momentu zaksięgowania płatności na koncie sprzedawcy, a w przypadku płatności online/kartą od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji transakcji - poza sytuacją, gdy regulamin produktu stanowi inaczej (staramy się jednak, aby zamówienia opuszczały nasz magazyn jak najszybciej).

  5. Sklep może nieodpłatnie zmienić adres dostawy zamówienia w przypadku zamówienia o statusie: nieobsłużone, oczekuje na wpłatę, realizowane, pakowane i wstrzymane.

  W przypadku statusów: wysłane, gotowe do odbioru - nie ma możliwości zmiany adresu dostawy.

  W przypadku, gdy paczka zostanie nadana na nieodpowiedni adres (nie z winy nadawcy), klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów wysyłki, wynikających z:

  1. nieprawidłowo uzupełnionego adresu dostawy
  2. wyrażenia chęci zmiany przewoźnika
  3. zmiany przewoźnika (np. z odbioru osobistego na dostawę kurierem)

  Nawet jeśli koszt zamówienia przekracza 180 zł, ponowna (kolejna) wysyłka, wg wyżej przedstawionych warunków, wymaga ponownego opłacenia.

  6. W przypadku zaistnienia sytuacji, gdy przesyłka będzie wymagała ponownego wysłania do klienta (gdy nie zostanie odebrana przez klienta i wróci do nadawcy), a sytuacja taka nastąpi nie z winy nadawcy, klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty pokrywającej koszt ponownego nadania przesyłki tą samą drogą, jaka wybrana została pierwotnie, lub podania drogą mailową informacji dotyczącej zmiany przewoźnika.

 • W tytule przelewu powinna znaleźć się informacja: "Opłata za ponowną wysyłkę zamówienia nr ......."
 • 7. W przypadku dostawy towarów do lokalu użytkowego, niebędącego mieszkaniem, posiadającego nazwę, należy podać nazwę danego lokalu w celu poprawnie zrealizowanej dostawy towaru.

  8. Odbiór osobisty zamówienia w sklepie stacjonarnym Ministerstwa Dobrego Mydła (ul. Dzielna 15, 01-029 Warszawa, ul. Niemierzyńska 29a, 71-436 Szczecin) jest bezpłatny.

 • Zamówienie złożone z wyborem odbioru osobistego w sklepie stacjonarnym może być opłacone jedynie za pośrednictwem przelewu bankowego lub za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym Payu lub Paypal.
 • Termin dostawy produktów do sklepu stacjonarnego wynosi do 3 dni roboczych, chyba że w opisie danego produktu lub podczas składania zamówienia podano krótszy lub dłuższy termin.
 • W przypadku produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 • Początek biegu terminu dostawy produktów do sklepu liczy się od dnia uznania wpłaty na rachunku bankowym lub koncie rozliczeniowym sprzedawcy.
 • Klient otrzyma wiadomość e-mail na podany przez siebie w procesie zamawiania adres mailowy, że zamówienie jest gotowe do odbioru osobistego.
 • W przypadku, gdy klient wskazuje w chwili składania zamówienia, że zamówienie ma zostać odebrane przez klienta w sklepie stacjonarnym, zamówienie pozostaje gotowe do odbioru przez kolejne 10 (dziesięć) dni od daty doręczenia klientowi wiadomości e-mail w temacie gotowości towaru do odbioru w sklepie. W przypadku gdy nie dojdzie do odbioru zamówienia przez klienta w sklepie stacjonarnym w terminie 10 (dziesięciu) dni, sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie klientowi oświadczenia woli o odstąpieniu. W takim przypadku, zamówienie uważane będzie za anulowane. W powyższej sytuacji sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie zwrócić klientowi wszystkie środki, jakie otrzymał od niego na mocy umowy sprzedaży.
 • Odbierając zamówienie, klient zobowiązany jest do okazania osobie wydającej towar numeru zamówienia. Ten numer umożliwia również odbiór zamówienia przez inną, wskazaną przez klienta, osobę.
 • W chwili odbioru zamówienia klient zobowiązany jest do sprawdzenia zgodności zamówienia towarów ze skompletowanym zamówieniem oraz poinformowanie osoby wydającej o ewentualnych niezgodnościach.
 • Klient zobowiązany jest do potwierdzenia odbioru osobistego zamówienia w formularzu odbiorów osobistych - podpis złożony w formularzu jest jednoznaczny z odbiorem zamówienia i potwierdzeniem przez klienta, że przebiegło ono zgodnie ze złożoną przez niego dyspozycją. Po odbiorze zamówienia reklamacje związane z realizacją zamówienia nie będą uznawane.
 • 6. Reklamacja produktu

  Podstawa i zakres odpowiedzialności ustawowej Sprzedawcy są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym, Ustawie o Prawach Konsumenta oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Poniżej wskazane są dodatkowe informacje dotyczące przewidzianej przez prawo odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi oraz odpowiedzialności za zgodność Produktu z Umową Sprzedaży:

  - W przypadku reklamacji Produktu zakupionego na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą do dnia 31. grudnia 2022 r. przez Klienta będącego konsumentem, Sprzedawca odpowiada za wady rzeczy sprzedanej na zasadach, które określają przepisy Kodeksu Cywilnego w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2022 r., w szczególności art. 556-576 Kodeksu Cywilnego. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta będącego konsumentem, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt zakupiony zgodnie ze zdaniem poprzednim wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.

  - W przypadku reklamacji Produktu zakupionego na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą w dniu 1. stycznia 2023 r. i później przez Klienta będącego konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, odpowiedzialność Sprzedawcy w razie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży, określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43a - 43g Ustawy o Prawach Konsumenta. Na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta będącego przedsiębiorcą, za wyjątkiem Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, zostaje wyłączona.

  1. Sprzedawca oświadcza, że produkty oferowane w sklepie internetowym są zgodne z umową w rozumieniu art. 43b ust. 1 i 2 ustawy o prawach konsumenta.

  2. Reklamacja może zostać złożona przez klienta:

 • pisemnie z załączonym dowodem zakupu na adres: Bielun & Bielun sp. z o.o., ul. Niemierzyńska 29a, 71-436 Szczecin,
 • pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej, na adres: pukpuk@ministerstwodobregomydla.pl.
 • 3. Zaleca się podanie przez klienta w opisie reklamacji:

  1. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, numeru partii produktu, numeru zamówienia,
  2. żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, stosownie do uprawnień wynikających z art. 43d i 43e ustawy o Prawach Konsumenta,
  3. danych kontaktowych składającego reklamację - ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez sprzedawcę.

  4. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

  5. Do opisu reklamacji zaleca się dołączenie paragonu lub innego dowodu zakupu, podanie numeru zamówienia złożonego w sklepie www.ministerstwodobregomydla.pl

  6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

  Brak ustosunkowania się sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

  7. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć produkt wadliwy na adres Bielun & Bielun sp. z o.o., ul. Niemierzyńska 29a, 71-436 Szczecin.

  8. Jeżeli ze względu na rodzaj produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie produktu przez klienta byłoby nadmiernie utrudnione, klient obowiązany jest udostępnić produkt sprzedawcy w miejscu, w którym produkt się znajduje.

  9. Formularz reklamacyjny w formie pdf do pobrania > pobierz

  7. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

  Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez klienta będącego konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi urzędu ochrony konkurencji i konsumentów: http://uokik.gov.pl/spory_konsumencke.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

  Klient będący konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubowania sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o inspekcji handlowej (dz. U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.) z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.
 • Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (dz.u. 2001, nr 113, poz. 1214)

 • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o inspekcji handlowej (dz. U. 2001 nr 4 poz 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między klientem a sprzedawcą.
 • Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej.

 • Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między klientem a sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja konsumentów, stowarzyszenie konsumentów polskich).
 • Porady udzielane są przez federację konsumentów pod adresem e-mail porady@dlakonsumentow.pl oraz przez stowarzyszenie konsumentów polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

  8. Prawo odstąpienia od umowy (dotyczy umów sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku)

  1. Klienta będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania przesyłki, odstąpić od tej umowy bez podawania przyczyny.
  W przypadku Umowy Sprzedaży zawartej w dniu 1 stycznia 2023 i później prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość przysługuje również Klientowi będącemu Przedsiębiorcą na prawach konsumenta. Z możliwości odstąpienia od umowy wyłączone są produkty o terminie przydatności do zużycia krótszym niż 6 miesięcy: półkule kąpielowe oraz inne, odpowiednio opisane i wskazane przez sprzedawcę produkty, a także te, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Wykorzystanie bonu podarunkowego, zakupionego w sklepie internetowym, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, jest równoznaczne z rezygnacją nabywcy bonu z prawa odstąpienia od umowy. Wykorzystanie bonu podarunkowego w okresie między złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy a doręczeniem Sprzedawcy zwróconego bonu, jest równoznaczne z cofnięciem oświadczenia o odstąpieniu i powoduje brak obowiązku zwrotu przez Sprzedawcę ceny nabycia bonu.

  2. Prawo zwrotu nie przysługuje podmiotom prawnym i osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą za wyjątkiem Przedsiębiorców na prawach konsumenta, jeżeli produkt został zakupiony w związku z prowadzoną działalnonścią gospodarczą lub zawodową.

  3. Aby odstąpić od umowy, konsument może skorzystać z przygotowanego wzoru (pobierz pdflub napisać oświadczenie osobiście i złożyć je:

 • Pisemnie na adres: Bielun & Bielun sp. z o.o., ul. Niemierzyńska 29a, 71-436 Szczecin
 • Skanem, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pukpuk@ministerstwodobregomydla.pl
 • W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się wówczas za niezawartą.

  Wszystkie formy roszczeniowe, odstąpienia od umowy oraz reklamacje dotyczące zamówień złożonych w sklepie internetowym www.ministerstwodobregomydla.pl przyjmowane i rozpatrywane są pisemnie na adres: Bielun & Bielun sp. z o.o., ul. Niemierzyńska 29a, 71-468 Szczecin oraz poprzez kontakt mailowy pod adresem: pukpuk@ministerstwodobregomydla.pl

  5. Klient uprawniony do odstąpienia od umowy ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić sprzedawcy produkt wraz z paragonem lub innym dowodem zakupu.

  6. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.

  7. Klient uprawniony do odstąpienia od umowy zwraca produkt na adres: Bielun & Bielun sp. z o.o., ul. Niemierzyńska 29a, 71-436 Szczecin i ponosi koszty zwrotu towaru Sprzedawcy. Jeśli jako formę dostawy zamówienia Klient wybrał usługę "InPost Paczkomat", może dokonać zwrotu produktu za pomocą InPost Szybkie Zwroty: https://szybkiezwroty.pl/pl, wpisując w wyszukiwarkę firm "Ministerstwo Dobrego Mydła".

  8. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu.

  9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient uprawniony do odstąpienia od umowy.

  10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta uprawnionego do odstąpienia od umowy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  11. Korzystając z prawa odstąpienia od umowy klient, który wyrazi chęć zwrotu towaru zobowiązuje się do:

  1. pisemnego zgłoszenia sytuacji w ciągu 14 dnia od otrzymania towaru na adres: Bielun & Bielun sp. z o.o., ul. Niemierzyńska 29a, 71-468 Szczecin,
  2. mailowego zgłoszenia sytuacji w ciągu 14 dni od otrzymania towaru, na adres: pukpuk@ministerstwodobregomydla.pl
  3. odesłania towaru w ciągu 14 dni od przesłania zgłoszenia i otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez obsługę sklepu, na adres: Bielun & Bielun sp. z o.o., ul. Niemierzyńska 29a, 71-436 Szczecin.

  W przypadku przekroczenia w/w terminów lub braku zasadności zwrotu paczki, sprzedawca odeśle paczkę na wskazany w zamówieniu adres.

  12. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie internetowym, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

  9. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

  Niniejszy punkt regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie klientów i usługobiorców niebędących konsumentami oraz w zakresie umów zawartych w dniu 01.01.2023 i później - także klientów i usługobiorców niebędących Przedsiębiorcami na prawach konsumenta.

  1. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z klientem niebędącym konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.

  Odstąpienie od umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie tego klienta żadnych roszczeń w stosunku do sprzedawcy.

  2. W wypadku klientów niebędących konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumenta sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.

  3. Z chwilą wydania przez sprzedawcę produktu przewoźnikowi na klienta niebędącego konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta przechodzą korzyści i ciężary związane z produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu.

  Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu, aż do wydania go klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

  4. W razie przesłania produktu do klienta za pośrednictwem przewoźnika klient niebędący konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju.

  Jeżeli klient stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

  5. Zgodnie z art. 558 § 1 kodeksu cywilnego odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za produkt wobec klienta będącego przedsiębiorcą, z wyłączeniem Przedsiębiorców na prawach konsumenta w zakresie umów zawartych w dniu 01.01.2023 i później, zostaje wyłączona.

  6. W przypadku usługobiorców niebędących konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumenta usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi cyfrowej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie usługobiorcy stosownego oświadczenia.

  7. Odpowiedzialność usługodawcy w stosunku do usługobiorcy niebędącego konsumentem lub w zakresie umów zawartych w dniu 01.01.2023 i później Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, bez względu na jej podstawę prawną jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu umowy sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty 1000 złotych.

  Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do usługobiorcy niebędącego konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.

  8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy sprzedawcą, a klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę sprzedawcy.

  10. Postanowienia końcowe

  Umowy zawierane poprzez sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

  1. Zmiana regulaminu:

  Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych przyczyn, tzn.:

 • zmiany przepisów prawa,
 • zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego regulaminu.
 • 2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie usługi cyfrowej - "konto") zmieniony regulamin wiąże usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384 [1] kodeksu cywilnego, to jest: usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.

  W wypadku, gdyby zmiana regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

  3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. umowa sprzedaży) zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian regulaminu, w szczególności zmiany regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy sprzedaży.

  4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy Prawa Polskiego, w szczególności:

 • Kodeksu Cywilnego,
 • ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (dz. U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.),
 • dla umów sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (dz. U. 2000 nr 22, poz 271 ze zm.), oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (dz. U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.),
 • dla umów sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 z klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (dz. U. 2014 poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 • 11. Wzór formularza odstąpienia od umowy oraz formularz reklamacyjny:

  1. Wzór formularza odstąpienia od umowy:

  POBIERZ

  Adresat: Bielun & Bielun sp. z o.o., ul. Niemierzyńska 29a, 71-436 Szczecin

  pukpuk@ministerstwodobregomydla.pl

  2.Wzór formularza reklamacyjnego:

  POBIERZ

  Adresat: Bielun & Bielun sp. z o.o., ul. Niemierzyńska 29a, 71-436 Szczecin

  pukpuk@ministerstwodobregomydla.pl 

  pixel