Regulamin bonów podarunkowych

Regulamin Bonów podarunkowych sklepu internetowego www.ministerstwodobregomydla.pl

UWAGA: Płatność bonem ma charakter jednorazowy - jeśli wartość towarów nabywanych przez Użytkownika bonu podarunkowego jest niższa niż wartość zapisana na bonie podarunkowym, nie będzie możliwości wykorzystania jej w czasie późniejszym.I. Definicje
 1. Regulamin: niniejszy dokument, określający zasady stosowania bonów podarunkowych w sklepie internetowym: www.ministerstwodobregomydla.pl oraz sklepach stacjonarnych Ministerstwa Dobrego Mydła: ul. Dzielna 15, 01-029 Warszawa, ul. Niemierzyńska 29a, 71-436 Szczecin. Wydawca: Bielun & Bielun sp. z o.o., wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez sąd rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego: adres miejsca wykonywania działalności ul. Sosnowa 6c, 71-468 Szczecin, NIP: 8513223904, REGON: 369533555, KRS: 0000729322.
 2. Bon podarunkowy: bon w formie kodu alfanumerycznego, wygenerowany przez sklep w formie papierowej lub elektronicznej o określonej wartości nominalnej, wydany na okaziciela, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w sklepie internetowym www.ministerstwodobregomydla.plsklepach stacjonarnych Ministerstwa Dobrego Mydła.
 3. Nabywca: osoba, która nabywa od wydawcy bon podarunkowy w zamian za przekazanie środków pieniężnych.
 4. Użytkownik: nabywca lub każdorazowy posiadacz bonu podarunkowego.
 5. Kod: unikalny numer przypisany każdemu bonowi podarunkowemu, niezbędny do realizacji zamówienia z uwzględnieniem wartości bonu podarunkowego.
 6. Towary: przedmioty oferowane do sprzedaży w sklepie internetowym www.ministerstwodobregomydla.pl oraz sklepach stacjonarnych Ministerstwa Dobrego Mydła.
II. Warunki ogólne
 1. Wydawca zobowiązuje się do wydania Nabywcy Bonu podarunkowego oraz do przyjmowania płatności realizowanych przy pomocy Bonu podarunkowego za Towary nabywane przez Użytkownika.
 2. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Bonu podarunkowego. Zapłata za Bon podarunkowy kupowany w sklepie internetowym i sklepach stacjonarnych Ministerstwa Dobrego Mydła może nastąpić poprzez płatność gotówką, kartą płatniczą, przelewem online lub przelewem tradycyjnym.
 3. Bon podarunkowy może być wykorzystany jednorazowo wyłącznie do nabywania Towarów w sklepie internetowym www.ministerstwodobregomydla.pl lub w sklepach stacjonarnych Ministerstwa Dobrego Mydła.
 4. Bon podarunkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części.
 5. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie przez Nabywcę/Użytkownika Bonu podarunkowego osobom nieupoważnionym.
 6. Nabywcy oraz Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Bonu podarunkowego po jego przekazaniu.
 7. Bon podarunkowy jest ważny przez okres 12 (dwunastu) miesięcy od dnia zaksięgowania wpłaty za bon na koncie bankowym Wydawcy.
 8. Bon podarunkowy nie obejmuje kosztów wysyłki nabywanych Towarów, które Użytkownik jest zobowiązany uiścić przy dokonaniu zamówienia.
 9. Bony podarunkowe są dostępne w następujących nominałach:
  - 100,00zł
  - 150,00zł
  - 200,00zł
III. Zasady korzystania z Bonów podarunkowych
 1. Bon podarunkowy w formie papierowej lub elektronicnzej możliwy jest do nabycia w sklepie internetowym (www.ministerstwodobregomydla.pl) i sklepach stacjonarnych Ministerstwa Dobrego Mydła (ul. Dzielna 15, 01-029 Warszawa, ul. Niemierzyńska 29a, Szczecin). Każdy Bon podarunkowy zawiera indywidualny Kod niezbędny do realizacji zamówienia z uwzględnieniem wartości Bonu podarunkowego oraz termin ważności bonu, definiowany w formacie dzień-miesiąc-rok (DD-MM-RRRR).
 2. W przypadku gdy wartość Towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Bonu podarunkowego będzie wyższa niż wartość zapisana na Bonie podarunkowym, Użytkownik zobowiązany będzie dopłacić różnicę: przelewem, PayU, PayPall w przypadku zakupów online, kartą lub gotówką przy zakupach stacjonarnych.
 3. Wydawca ma prawo odmówić realizacji zakupu Towarów przy użyciu Bonu podarunkowego w przypadku upływu jego terminu ważności.
 4. Aby skorzystać z Bonu, jako płatności internetowej, należy:
 • w kroku "WYBIERZ SPOSÓB ZAPŁATY" wybrać ikonę "BON MDM - VOUCHER"
 
 
 • w oknie, które się pojawi, wpisać unikalny kod bonu


 


 • zatwierdzić operację
Uwaga - w przypadku bonów, których nazwa jest krótsza niż 10 znaków, numer bonu należy poprzedzić frazą "NOWY+".

IV. Rozliczenia i reklamacje
 1. Wydanie Bonu podarunkowego Użytkownikowi stanowi sprzedaż opodatkowaną podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Użytkownik, w momencie wydawania Bonu podarunkowego, otrzyma od Wydawcy paragon fiskalny lub fakturę VAT.
 2. Wszelkie zwroty, wymiany oraz reklamacje związane z zakupem Bonów podarunowych oraz Towarów przy użyciu Bonu podarunkowego będą rozpatrywane przez Wydawcę zgodnie z procedurą opisaną na stronie: Regulamin sklepu.
 3. Przy użyciu Bonów nabywać można dowolne produkty będące w ofercie Sklepu, przy czym:
  • Bon opiewa na produkty o łącznej wartości nie wyższej niż wartość zaznaczona na Bonie;
  • w przypadku zamówienia opiewającego na kwotę wyższą niż wartość użytych do tego zamówienia Bonów, pozostającą różnicę należy uregulować pieniężnie – przelewem w przypadku zamówienia internetowego, gotówką lub kartą w przypadku zakupów stacjonarnych;
  • • DO JEDNEGO ZAMÓWIENIA MOŻNA UŻYĆ DOWOLNEJ KOMBINACJI BON/GOTÓWKA/KARTA
  • używając Bonu o wartości niższej niż wartość zamówienia, Wydawca nie wydaje reszty ani w postaci gotówki, ani w postaci Bonów.
 4. Przy zakupie towarów za Bony nie jest możliwy zwrot gotówki w przypadku zwrotu towaru przez Klienta. Możliwe jest dokonanie zwrotu należności w postaci Bonu podarunkowego o wartości zwracanych towarów. Klient ma również prawo do wymiany towaru:
  • na inny towar o tej samej wartości, co towar wymieniany lub;
  • na towar o wartości niższej bez możliwości zwrotu różnicy w cenie lub;
  • na towar o wartości wyższej po dokonaniu dopłaty różnicy w cenie (w formie pieniężnej),
  • na Bon podarunkowy o wartości
VI. Postanowienia końcowe
 1. Nabywca/Użytkownik wraz z otrzymaniem Bonu podarunkowego oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
 2. Bon podarunkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę).
 3. Wydanie Bonu podarunkowego stanowi sprzedaż opodatkowaną podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.
 4. Bon podarunkowy w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą. Bon podarunkowy jest elektroniczną/papierową formą bonu towarowego.
 5. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej www.ministerstwodobregomydla.pl.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.

 

 

 

pixel