Regulamin Promocji "PIEGI30"

Regulamin Promocji "PIEGI30"

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z promocji "PIEGI30" w sklepie internetowym oraz firmowych sklepach stacjonarnych Ministerstwo Dobrego Mydła.

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem akcji promocyjnej „PIEGI30” (dalej zwaną „Promocją”) jest Bielun & Bielun sp. z o.o. z siedzibą ul. Sosnowa 6c. 71-468 Szczecin, identyfikująca się numerem NIP 8513223904, REGON 369533555 KRS 0000729322, kapitał zakładowy 34500 zł, dalej zwana „Organizatorem”.
2. Promocja zostanie przeprowadzona na podstawie niniejszego Regulaminu w sklepie internetowym Ministerstwa Dobrego Mydła, który dostępny jest pod adresem: www.ministerstwodobregomydla.pl oraz w sklepach stacjonarnych Organizatora: Ministerstwo Dobrego Mydła, ul. Dzielna 15, 01-029 Warszawa oraz Ministerstwo Dobrego Mydła, ul. Niemierzyńska 29a, 71-436 Szczecin.
3. Promocja trwa od dnia 15 lipca 2024r., a kończy się dnia 17 lipca 2024r. o północy lub w chwili wyczerpania zapasów Towarów objętych niniejszą Promocją, o czym Klient zostanie poinformowany słownie w firmowych sklepach stacjonarnych Organizatora oraz w jego sklepie internetowym poprzez brak możliwości zakupu Towaru objętego Promocją.
4. Zakup Towarów po cenie promocyjnej jest możliwy od dnia 15 lipca 2024r. do momentu trwania Promocji, czyli do 17 lipca 2024r. lub do wyczerpania zapasów Towarów podlegających Promocji.
5. Promocja obowiązuje na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

Klienci i zasady Promocji

1. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny.
2. Promocja przeznaczona jest dla wszystkich Klientów sklepu internetowego www.ministerstwodobregomydla.pl oraz Klientów sklepów stacjonarnych Organizatora (Ministerstwo Dobrego Mydła, ul. Dzielna 15, 01-029 Warszawa oraz ul. Niemierzyńska 29a, 71-436 Szczecin).
3. Poprzez określenie „Klient” rozumie się: osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osobę fizyczną, posiadającą ograniczone zdolności do czynności prawnych; osobę prawną; jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze sprzedawcą.
4. Promocja polega na umożliwieniu Klientowi zakupu po cenie promocyjnej dowolnego produktu podlegającego Promocji spośród Towarów wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
5. Promocja "PIEGI30" łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, które obowiązują lub będą obowiązywały w sklepie Organizatora w czasie jej trwania.
6. Towary objęte Promocją "PIEGI30" nie podlegają dodatkowej obniżce cenowej w związku ewentualnym, dobrowolnym wykorzystaniem przez Klienta rabatu przypisanego do jego Karty Lojalnościowej (Regulamin Programu Lojalnościowego MDM Online: https://www.ministerstwodobregomydla.pl/Regulamin-Programu-lojalnosciowego-MDM-online-ccms-pol-68.html) oraz Karty Stałego Klienta w sklepach stacjonarnych (Regulamin Kart Stałego Klienta: https://www.ministerstwodobregomydla.pl/Regulamin-Kart-Stalego-Klienta-ccms-pol-60.html). Jeśli Klient wyrazi chęć wykorzystania rabatu przypisanego do Karty Lojalnościowej lub Karty Stałego Klienta, na Towary objęte niniejszą Promocją naliczona zostanie wyższa obniżka.
7. Kod rabatowy udostępniony zostanie w banerze sklepu internetowego Organizatora, na jego kanałach social media oraz w specjalnej edycji Newslettera. Kod rabatowy umożliwia Klientowi skorzystanie ze zniżki na zakup objętego promocją Towaru w prowadzonym przez Organizatora sklepie internetowym www.ministerstwodobregomydla.pl oraz jego sklepach stacjonarnych, wskazanych w pkt. 2 niniejszego Regulaminu.
8. Realizacja kodu rabatowego:
a) Aby skorzystać ze zniżki w sklepie internetowym, po skompletowaniu koszyka należy w polu "Posiadasz kod rabatowy?" wpisać udostępniony przez Organizatora kod rabatowy, a następnie zatwierdzić działanie.
b) Aby skorzystać ze zniżki w sklepach stacjonarnych Organizatora (wymienionych w pkt. 2), należy przed finalizacją paragonu słownie poinformować Sprzedawcę o chęci skorzystania ze zniżki oraz podać Kod Rabatowy.

Reklamacje i zwrot towarów

1. Wszystkie zwroty lub reklamacje dotyczące wad Towarów objętych niniejszą Promocją będą rozpatrywane na warunkach ogólnych określonych w Regulaminie Sklepu, który dostępny jest pod adresem: https://www.ministerstwodobregomydla.pl/Regulamin-sklepu-ccms-pol-46.html.

Dane osobowe

W zakresie danych osobowych - działając zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie Ochrony Osób Fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przedstawiamy poniżej informacje, o których mowa w tym przepisie: administratorem Państwa danych, które uzyskujemy od Państwa na potrzeby współpracy jest: Bielun & Bielun sp. z o.o., ul. Sosnowa 6c, 71-468 Szczecin (Polska). Osobą odpowiedzialną za kontakt w sprawie Ochrony Danych Osobowych: Urszula Ośmiałowska, ula@ministserstwodobregomydla.pl. Dane, które nam Państwo przekażecie, wykorzystane będą wyłącznie w celu realizacji celu Promocji. Podstawą przetwarzania Państwa danych jest Państwa zgoda. Przekazanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Państwa dane będą gromadzone, przetwarzane, usuwane i niszczone – w ramach potrzeb wynikających z realizacji promocji. Państwa dane będą przekazywane podmiotom trzecim wyłącznie na potrzeby realizacji celu promocji. Państwa dane przechowywane będą wyłącznie do czasu ewentualnego przesłania Państwu przesyłki, po czym, bez ich utrwalenia, zostaną one usunięte. Na państwa żądanie, Państwa dane mogą zostać usunięte przed przesłaniem do Państwa przesyłki. Informujemy Państwa, iż: przysługuje Państwu uprawnienie do żądania od nas dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych; w dowolnym momencie możecie Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przy czym cofnięcie takie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem; podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, stanowiącym warunek przedstawienia oferty lub zawarcia umowy. W przypadku ich nie podania, nie będzie możliwe przedstawienie oferty lub zawarcie umowy. Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe nie zostaną objęte zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji. Przysługuje Pani/Panu uprawnienie do złożenia skargi do Organu Nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Postanowienia końcowe

1. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, zamówienia są realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.
2. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej Organizatora (https://www.ministerstwodobregomydla.pl/) w sekcji Regulaminy.
3. Wszelkie kwestie nieprzewidziane w niniejszym Regulaminie reguluje Regulamin Sklepu, a także przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim Kodeksu cywilnego, jak również przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, oraz zmianie Kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Regulamin obowiązuje od dnia 15 lipca 2024 r.

Załącznik nr 1 - lista Towarów objętych Promocją:


Bio brokat - Gold; Bio brokat - Rusty Gold; Bio brokat - Cinnamon; Bio brokat - Silver; Bio brokat - Peachy Pink; Bio brokat - Frosty; Bio brokat - Pink Frosty; Bio brokat - Blue Frosty; Bio brokat - Mint Frosty; Bio brokat - Mermaid Glow; Bio brokat - Rainbow Freckles; Bio brokat - Sweet Jam; Bio brokat - Magnetic Sapphire.

pixel