Regulamin Kart Stałego Klienta

Regulamin programu lojalnościowego Kart Stałego Klienta w sklepach stacjonarnych Ministerstwa Dobrego Mydła.

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym Kart Stałego Klienta marki Ministerstwo Dobrego Mydła organizowanym przez Bielun & Bielun sp. z o.o (adres: 07-468 Szczecin, ul. Sosnowa 6c).

[DEFINICJE]

W niniejszym Regulaminie następujące terminy pisane z wielkiej litery mają znaczenie przypisane im poniżej:

„Administrator” - administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO jest Organizator tj. Bielun & Bielun sp. z o.o

„Klient” - osoba dokonująca zakupu towarów marki Ministerstwo Dobrego Mydła w sklepach stacjonarnych w Warszawie (ul. Dzielna 15) oraz Szczecinie (ul. Niemierzyńska 29a).

"KSK" - oznacza Kartę Stałego Klienta, która dostępna jest dla Klienta po pobraniu i instalacji aplikacji Embargo na swoim smartfonie.

„Salony” - objęte Programem KSK stacjonarne sklepy firmowe Organizatora, prowadzone pod marką Ministerstwo Dobrego Mydła, których aktualny wykaz znajduje się na stronie internetowej: Ministerstwo Dobrego Mydła - Gdzie nas spotkasz

Z Programu KSK wyłączone są sklepy partnerskie (posiadające towar Ministerstwa Dobrego Mydła), w których Uczestnik nie ma możliwości skorzystania z rabatu, oraz platformy sprzedażowe (GLOWO, WOLT, Allegro, Empik, Amazon i inne, a także sklep internetowy marki Ministerstwo Dobrego Mydła: www.ministerstwodobregomydla.pl).

„Towary” - towary, które Klient nabywa w sklepie stacjonarnym Ministerstwa Dobrego Mydła. Towary mogą zostać zakupione z zastosowaniem Rabatu, jeśli takowy będzie przypisany do KSK Klienta.

„Uczestnik” - osoba fizyczna, która zainstalowała aplikację Embargo na swoim smartfonie i ma możliwość zbierania „pieczątek” na wirtualnej Karcie Stałego Klienta.

„RODO” - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

„Rabat” - uprawnienie Uczestnika Programu KSK do dokonania zakupów towarów marki Ministerstwo Dobrego Mydła w promocyjnych cenach, tj. z zastosowaniem jednorazowej obniżki w wysokości 20%. Rabatem z tytułu posiadania KSK nie są objęte:
(1) bony upominkowe, próbki, usługa pakowania,
(2) produkty wchodzące w skład kategorii Akcesoria (z wyjątkiem świec zapachowych): https://www.ministerstwodobregomydla.pl/pol_m_Akcesoria-348.html,
(3) produkty wchodzące w skład kategorii Friends: https://www.ministerstwodobregomydla.pl/pol_m_FRIENDS-397.html,
(4) produkty wchodzące w skład kategorii Facegroovin', z wyjątkiem brokatów: https://www.ministerstwodobregomydla.pl/pol_m_Facegroovin-357.html,
(5) towary sprzedawane w cenach promocyjnych,
(6) towary przecenione w ramach wyprzedaży posezonowej oraz Last Call: https://www.ministerstwodobregomydla.pl/pol_m_Last-call-356.html.
W celu uniknięcia wątpliwości Uczestnicy nie są uprawnieni do jednoczesnego skorzystania z Rabatu i z innej akcji promocyjnej, chyba że w regulaminie danej promocji zostanie bezpośrednio wskazane, że dana promocja łączy się Rabatem z Programu KSK.

[POSTANOWIENIA OGÓLNE]

Uczestnikiem Programu KSK może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Osoba zainteresowana udziałem w Programie KSK powinna przed przystąpieniem do niego zapoznać się z treścią poniższego Regulaminu.

Pod warunkami uzyskania KSK określonymi w Regulaminie, przystąpienie do Programu KSK może nastąpić:
- w wybranym sklepie marki Ministerstwo Dobrego Mydła. W takim przypadku Klient na miejscu instaluje aplikację Embargo na swoim smartfonie.
- w wybranym przez siebie miejscu. W takim przypadku Klient w wybranym miejscu instaluje aplikację Embargo na swoim smartfonie.

Przystąpienie do Programu KSK następuje po zainstalowaniu aplikacji Embargo na smartfonie Uczestnika oraz po założeniu konta w aplikacji.

[KARTA STAŁEGO KLIENTA]

W przypadku spełnienia warunków udziału w Programie KSK oraz zarejestrowaniu konta w aplikacji, KSK Ministerstwa automatycznie pokazuje się w aplikacji po wpisaniu w wyszukiwarkę nazwy: Ministerstwo Dobrego Mydła.

KSK nie jest kartą płatniczą, bankomatową, kredytową. KSK nie podlega zbyciu bądź wymianie na gotówkę/bon towarowy. KSK zachowuje ważność w okresie obowiązywania Programu KSK.

Korzyści związane z uczestnictwem w Programie KSK nie łączą się z innymi promocjami dostępnymi u Organizatora, o ile Organizator nie postanowi inaczej. Uczestnik przed zrealizowaniem transakcji zakupowej dokonuje samodzielnego wyboru odnośnie obniżki, z której chce skorzystać (jeśli poza Programem KSK występują inne).

Każdorazowe zakupy na kwotę 100 zł pozwalają Klientowi na zdobycie 1 pieczątki. Zebranie 5 (słownie: pięciu) pieczątek odblokowuje jednorazowy rabat w wysokości 20% na kolejne zakupy.

W sytuacji kiedy Klient dokona zakupu na kwotę 200 zł, przysługują mu 2 pieczątki. Ilość pieczątek będzie się systematycznie zwiększać w zależności od wydanej wielokrotności kwoty 100 zł. Pieczątki naliczane są po zafiskalizowaniu paragonu.

W przypadku wypełnienia całej karty, pieczątki przechodzą na następną kartę, a rabat będzie dotyczył kolejnych zakupów.

Uzyskanie “pieczątek” za zakupy możliwe jest tylko podczas zakupów dokonywanych osobiście w sklepach stacjonarnych Ministerstwa Dobrego Mydła. Pieczątki nie są naliczane dla zamówień złożonych za pośrednictwem sklepu internetowego www.ministerstwodobregomydla.pl, niezależnie od formy dostawy.

Karta Stałego Klienta obowiązuje na takich samych zasadach w obydwu Salonach Organizatora. Pieczątki zbierane w Salonie w Szczecinie kumulują się z tymi, które Klient zdobył w Warszawie i odwrotnie.

[ZUŻYCIE KODU PROMOCYJNEGO]

Klient, który uzbierał 5 pieczątek ma prawo do realizacji jednorazowej zniżki w wysokości 20% na kolejne zakupy. W tym celu Klient przed zafiskalizowaniem paragonu powinien poinformować kasjera o swojej decyzji, a następnie zatwierdzić decyzję w aplikacji - pojawia się ekran z odliczaniem, który Klient pokazuje kasjerowi. Dopiero wówczas kasjer może obniżyć kwotę należną za zakupy o wartość udzielonego w KSK Rabatu.

Rabatem nie są objęte:
(1) bony upominkowe, próbki, usługa pakowania,
(2) produkty wchodzące w skład kategorii Akcesoria (z wyjątkiem świec zapachowych): https://www.ministerstwodobregomydla.pl/pol_m_Akcesoria-348.html,
(3) produkty wchodzące w skład kategorii Friends: https://www.ministerstwodobregomydla.pl/pol_m_FRIENDS-397.html,
(4) produkty wchodzące w skład kategorii Facegroovin', z wyjątkiem brokatów: https://www.ministerstwodobregomydla.pl/pol_m_Facegroovin-357.html,
(5) towary sprzedawane w cenach promocyjnych,
(6) towary przecenione w ramach wyprzedaży posezonowej oraz Last Call: https://www.ministerstwodobregomydla.pl/pol_m_Last-call-356.html.

[ZMIANY REGULAMINU]

Organizator jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Programu KSK ze skutkiem w przyszłości.

Uczestnik ma prawo do złożenia rezygnacji z uczestnictwa w Programie KSK w każdym czasie, poprzez odinstalowanie aplikacji Embargo lub usuniecie karty Ministerstwa Dobrego Mydła ze swojego profilu użytkownika aplikacji.

[POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE]

Reklamacje dotyczące Programu KSK mogą być zgłaszane w dowolnej formie na adres wybranego Salonu, siedziby Organizatora lub drogą elektroniczną na adres e-mail: pukpuk@ministerstwodobregomydla.pl

Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, dane karty, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji Organizatorowi.

[DANE OSOBOWE]

Wszystkie dane przetwarzane przez Organizatora, jako Administratora danych osobowych, są zabezpieczone i przetwarzane zgodnie z postanowieniami RODO. Dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę w celu uczestnictwa w programie lojalnościowym na podstawie art. 6 ust 1 pkt b i f, a po wyrażeniu zgody w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Podanie przez Uczestnika danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane do czasu przedawnienia możliwych roszczeń po odstąpieniu z Programu KSK, a w przypadku działań marketingowych do czasu cofnięcia zgody na ich dalsze przetwarzanie. Wszelkie informacje handlowe lub marketingowe przekazywane przez Organizatora Uczestnikom Programu KSK są całkowicie bezpłatne.

[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

Niniejszy Regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego.

Zasady Programu KSK określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

Organizator Programu KSK nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego wypełnienia formularza w aplikacji Embargo.

Niniejszy Regulamin będzie dostępny w Salonach oraz na stronie internetowej Sklepu Internetowego, tj. www.ministerstwodobregomydla.pl.

Regulamin wchodzi w życie w dniu: 1 września 2022r.

 

pixel