Regulamin Konkursu "MDM TOUR Poland"

Regulamin Konkursu "MDM TOUR Poland"

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu "MDM TOUR Poland" (dalej zwanego "Konkursem") jest Bielun & Bielun sp. z o.o. z siedzibą ul. Sosnowa 6c. 71-468 Szczecin, identyfikująca się numerem NIP 8513223904, REGON 369533555 KRS 0000729322, kapitał zakładowy 34500 zł, dalej zwana „Organizatorem”.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony na podstawie niniejszego Regulaminu.
3. Konkurs trwa od dnia 1 lutego 2024 r. do odwołania, o czym Klient zostanie poinformowany na ogólnodostępnych profilach Organizatora na social mediach: Fb: Ministerstwo Dobrego Mydła, IG: ministerstwodobregomydla

Uczestnicy i zasady Konkursu

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
2. Konkurs odbywa się na terytorium Polski od dnia 1 lutego 2024 r.
3. W ramach Konkursu Organizator od 1 lutego 2024r. będzie umieszczał codziennie jedną paczkę "niespodziankę" w losowych skrytkach InpPost Paczkomat rozlokowanych na terytorium Polski. Paczki "niespodzianki" stanowią Nagrody w Konkursie.
4. Konkurs trwać będzie od momentu jego ogłoszenia na social mediach Organizatora do chwili, w której otwarta zostanie ostatnia ogłoszona w ramach Konkursu skrytka InPost Paczkomat.
5. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilonego), zwana dalej Uczestnikiem, która:
a) zapoznała się z niniejszym Regulaminem, zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie,
b) ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
c) wykona Zadanie Konkursowe.
6. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §5. ust. 2 Regulaminu.
7. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
8. Celem wzięcia udziału w Konkursie, w czasie jego trwania, Uczestnik wykona Zadanie Konkursowe polegające na odebraniu przesyłki umieszczonej w skrytce InPost Paczkomat w ramach zasady "Kto pierwszy, ten lepszy" (dalej: "Zadanie Konkursowe").
9. Wykonanie Zadania Konkursowego oznacza skorzystanie z udostępnionego przez Organizatora kodu potrzebnego do otwarcia konkretnej skrytki, otwarcie jej i odbiór umieszczonej w skrytce InPost Paczkomat paczki "niespodzianki" oraz, opcjonalnie, zamieszczenie w serwisie Instagram lub Facebook przez Uczestnika Konkursu zdjęcia, dokumentującego odbiór przesyłki, zgodnie z regulaminami serwisów Instagram lub Facebook.
10. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu.
11. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie więcej niż 1 (słownie: jeden) raz.
12. Zwycięzcą Konkursu w danym dniu jest osoba, która jako pierwsza odbierze ze skrytki InPost Paczkomat paczkę "niespodziankę", przygotowaną przez Organizatora.

Nagrody

1. W ramach Konkursu przewidziano na każdy dzień trwania Konkursu 1 (słownie: jeden) zestaw nagród, w skład którego wchodzą kosmetyki oraz produkty wytwarzane przez Organizatora w ramach prowadzonej działalności.
2. Wartość każdej z przygotowanych Nagród nie przekracza 150 (słownie: stu pięćdziesięciu) złotych.

Reklamacje i zwrot towarów

1. Wszystkie zwroty lub reklamacje dotyczące wad Towarów objętych niniejszą Promocją będą rozpatrywane na warunkach ogólnych określonych w Regulaminie Sklepu, który dostępny jest pod adresem: https://www.ministerstwodobregomydla.pl/Regulamin-sklepu-ccms-pol-46.html.

Dane osobowe

W zakresie danych osobowych - działając zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie Ochrony Osób Fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przedstawiamy poniżej informacje, o których mowa w tym przepisie: administratorem Państwa danych, które uzyskujemy od Państwa na potrzeby współpracy jest: Bielun & Bielun sp. z o.o., ul. Sosnowa 6c, 71-468 Szczecin (Polska). Osobą odpowiedzialną za kontakt w sprawie Ochrony Danych Osobowych: Urszula Ośmiałowska, ula@ministserstwodobregomydla.pl. Dane, które nam Państwo przekażecie, wykorzystane będą wyłącznie w celu realizacji celu Promocji. Podstawą przetwarzania Państwa danych jest Państwa zgoda. Przekazanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Państwa dane będą gromadzone, przetwarzane, usuwane i niszczone – w ramach potrzeb wynikających z realizacji promocji. Państwa dane będą przekazywane podmiotom trzecim wyłącznie na potrzeby realizacji celu promocji. Państwa dane przechowywane będą wyłącznie do czasu ewentualnego przesłania Państwu przesyłki, po czym, bez ich utrwalenia, zostaną one usunięte. Na państwa żądanie, Państwa dane mogą zostać usunięte przed przesłaniem do Państwa przesyłki. Informujemy Państwa, iż: przysługuje Państwu uprawnienie do żądania od nas dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych; w dowolnym momencie możecie Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przy czym cofnięcie takie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem; podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, stanowiącym warunek przedstawienia oferty lub zawarcia umowy. W przypadku ich nie podania, nie będzie możliwe przedstawienie oferty lub zawarcie umowy. Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe nie zostaną objęte zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji. Przysługuje Pani/Panu uprawnienie do złożenia skargi do Organu Nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Postanowienia końcowe

1. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, zamówienia są realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.
2. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej Organizatora (https://www.ministerstwodobregomydla.pl/) w sekcji Regulaminy.
3. Wszelkie kwestie nieprzewidziane w niniejszym Regulaminie reguluje Regulamin Sklepu, a także przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim Kodeksu cywilnego, jak również przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, oraz zmianie Kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Regulamin obowiązuje od dnia 1 lutego 2024r.

 

pixel