REKLAMACJE

REKLAMACJA PRODUKTU

W celu wysłania produktów w ramach reklamacji do naszej siedziby, uprzejmie prosimy o kontakt pod adresem mailowym:PUKPUK@MINISTERSTWODOBREGOMYDLA.PL 

Przygotujemy list przewozowy na przesyłkę, dzięki czemu nie poniosą Państwo dodatkowych kosztów nadania.

 

Podstawa i zakres odpowiedzialności ustawowej Sprzedawcy są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym, Ustawie o Prawach Konsumenta oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Poniżej wskazane są dodatkowe informacje dotyczące przewidzianej przez prawo odpowiedzialności Sprzedawcy za zgodność Produktu z Umową Sprzedaży:

- W przypadku reklamacji Produktu zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą do dnia 31. grudnia 2022 r. określają przepisy Kodeksu Cywilnego w brzmieniu obowiązującym do dnia grudnia 2022 r., w szczególności art. 556-576 Kodeksu Cywilnego. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt zakupiony zgodnie ze zdaniem poprzednim wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.

- W przypadku reklamacji Produktu zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43a - 43g Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży.

1. Sprzedawca oświadcza, że produkty oferowane w sklepie internetowym są zgodne z umową w rozumieniu art. 43b ust. 1 i 2 ustawy o prawach konsumenta.

2. Reklamacja może zostać złożona przez klienta:

- pisemnie, z załączonym dowodem zakupu, na adres: BIELUN & BIELUN SP. Z O.O. UL. NIEMIERZYŃSKA 29A , 71-436 SZCZECIN

- osobiście (z dowodem zakupu) w sklepie stacjonarnym Ministerstwo Dobrego Mydła:

UL. DZIELNA 15, 01-029 WARSZAWA lub 

UL. NIEMIERZYŃSKA 29A, 71-436 SZCZECIN

3. Zaleca się podanie przez klienta w opisie reklamacji:

- informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady,

- żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży,

- danych kontaktowych składającego reklamację - ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez sprzedawcę.

4. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

5. Do opisu reklamacji zaleca się dołączenie paragonu lub innego dowodu zakupu.

6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

7. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć produkt wadliwy na adres BIELUN & BIELUN SP. Z O.O. UL. NIEMIERZYŃSKA 29A , 71-436 SZCZECIN.

8. Jeżeli ze względu na rodzaj produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie produktu przez klienta byłoby nadmiernie utrudnione, klient obowiązany jest udostępnić produkt sprzedawcy w miejscu, w którym produkt się znajduje.

9. Formularz reklamacyjny w formie PDF do pobrania > POBIERZ

 

 

pixel