Regulamin Promocji "1+1 za złotówkę"

Regulamin Promocji "1+1 za złotówkę"

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Promocji "1+1 za złotówkę" w sklepie internetowym oraz firmowych sklepach stacjonarnych Ministerstwo Dobrego Mydła.

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Promocji "1+1 za złotówkę" jest Bielun & Bielun sp. z o.o., ul. Sosnowa 6c, 71-468 Szczecin (Polska), identyfikująca się numerem NIP 8513223904, REGON 369533555 KRS 0000729322, kapitał zakładowy 34500 zł, dalej zwana „Organizatorem”.
2. Promocja prowadzona jest za pośrednictwem sklepu internetowego Ministerstwa Dobrego Mydła, dostępnego pod adresem: http://www.ministerstwodobregomydla.pl. Promocja obowiązuje również w firmowych sklepach stacjonarnych Organizatora: ul. Dzielna 15, 01-029 Warszawa; ul. Niemierzyńska 29a, 71-468 Szczecin.
3. Promocja rozpoczyna się dnia 2 kwietnia 2024 r. i trwa do 30 kwietnia 2024 r. lub do wyczerpania Towarów, biorących udział w Akcji. Informacja o wyczerpaniu zapasów zostanie umieszczona w sklepie internetowym Organizatora, na portalach społecznościowych marki Ministerstwo Dobrego Mydła:
https://www.facebook.com/ministerstwodobregomydla/
https://www.instagram.com/ministerstwodobregomydla/
oraz przekazana Klientom słownie przez obsługę firmowych sklepów stacjonarnych.

Przedmiot Promocji i warunki skorzystania z Promocji

1. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zakup:
- 1 szt. wybranego szamponu w kostce (https://www.ministerstwodobregomydla.pl/cat-pol-1214553903-Szampony-w-kostce.html) oraz 1 szt. Produktu Promocyjnego: Puszka na szampon/balsam (https://www.ministerstwodobregomydla.pl/puszka-na-szampon), którego cena zostanie obniżona do 1 zł.
lub
- 1 szt. balsamu w kostce Szafran (https://www.ministerstwodobregomydla.pl/szafran-balsam-do-ciala-w-kostce) oraz 1 szt. Produktu Promocyjnego: Puszka na szampon/balsam (https://www.ministerstwodobregomydla.pl/puszka-na-szampon), którego cena zostanie obniżona do 1 zł.

2. Rabat (będący zniżką kwotową od ceny określonego Produktu Promocyjnego) zostanie naliczony automatycznie przed dokonaniem płatności przez Klienta, poprzez obniżenie ceny zakupionych Produktów Promocyjnych do 1 zł / szt., zgodnie z postanowieniami Regulaminu Promocji.
3. W Promocji może wziąć udział każda osoba, która posiada status Klienta zgodnie z postanowieniami Regulaminu sklepu internetowego Ministerstwo Dobrego Mydła. Dopuszczalne jest wielokrotne wzięcie udziału w Promocji w przypadku spełnienia warunków określonych w niniejszym Regulaminie.
4. Towary w cenie regularnej, objęte Promocją "1+1 za złotówkę", mogą podlegać dodatkowej obniżce cenowej w związku z ewentualnym, dobrowolnym wykorzystaniem przez Klienta rabatu przypisanego do jego Karty Lojalnościowej (Regulamin Programu Lojalnościowego MDM Online: (https://www.ministerstwodobregomydla.pl/Regulamin-Programu-lojalnosciowego-MDM-online-ccms-pol-68.html) oraz Karty Stałego Klienta w sklepach stacjonarnych (Regulamin Kart Stałego Klienta: https://www.ministerstwodobregomydla.pl/Regulamin-Kart-Stalego-Klienta-ccms-pol-60.html).
5. Rabat uzyskany w związku z udziałem w niniejszej Promocji nie podlega wymianie na gotówkę, inny środek płatniczy lub inne ekwiwalenty.
6. W przypadku zwrotu Produktów biorących udział w Promocji "1+1 za złotówkę" Klient zobowiązany jest do zwrotu wszystkich Produktów wchodzących w skład zakupionego w ramach Promocji zestawu. Postanowienie nie dotyczy odstąpienia od umowy sprzedaży na podstawie rękojmi za wady.
7. Postanowienia Regulaminu Promocji "1+1 za złotówkę" nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Uczestnika wynikających z przepisów o rękojmi za wady, w tym wynikającego z tych przepisów prawa do odstąpienia od umowy z powodu wady produktu.

Czas trwania Promocji

1. Promocja "1+1 za złotówkę" trwa od dnia 2 kwietnia do 30 kwietnia 2024r.lub do wyczerpania Towarów objętych Promocją.
2 . Regulacje dotyczące danych osobowych, informacje i treść pouczeń w tym zakresie, zawiera załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
3 . Biorący udział w Promocji "1+1 za złotówkę" akceptuje powyższy regulamin oraz Politykę Prywatności dostępną na stronie internetowej: www.ministerstwodobregomydla.pl, www.ministerstwodobregomydla.pl/politykaprywatnosci, a także wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych w celu realizacji wzajemnych obowiązków stron, w ramach realizacji niniejszej Promocji. Potwierdza również, iż rozumie, że udzielenie akceptacji, o której mowa wyżej, jest warunkiem udziału w Promocji.

Dane osobowe - załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji:

W zakresie danych osobowych - działając zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie Ochrony Osób Fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przedstawiamy poniżej informacje, o których mowa w tym przepisie: administratorem Państwa danych, które uzyskujemy od Państwa na potrzeby współpracy jest: Bielun & Bielun sp. z o.o., ul. Sosnowa 6c, 71-468 Szczecin (Polska). Osobą odpowiedzialną za kontakt w sprawie Ochrony Danych Osobowych: Urszula Ośmiałowska, ula@ministserstwodobregomydla.pl. Dane, które nam Państwo przekażecie, wykorzystane będą wyłącznie w celu realizacji celu Promocji. Podstawą przetwarzania Państwa danych jest Państwa zgoda. Przekazanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Państwa dane będą gromadzone, przetwarzane, usuwane i niszczone – w ramach potrzeb wynikających z realizacji promocji. Państwa dane będą przekazywane podmiotom trzecim wyłącznie na potrzeby realizacji celu promocji. Państwa dane przechowywane będą wyłącznie do czasu ewentualnego przesłania Państwu przesyłki, po czym, bez ich utrwalenia, zostaną one usunięte. Na państwa żądanie, Państwa dane mogą zostać usunięte przed przesłaniem do Państwa przesyłki. Informujemy Państwa, iż: przysługuje Państwu uprawnienie do żądania od nas dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych; w dowolnym momencie możecie Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przy czym cofnięcie takie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem; podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, stanowiącym warunek przedstawienia oferty lub zawarcia umowy. W przypadku ich nie podania, nie będzie możliwe przedstawienie oferty lub zawarcie umowy. Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe nie zostaną objęte zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji. Przysługuje Pani/Panu uprawnienie do złożenia skargi do Organu Nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Postanowienia końcowe

1. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, zamówienia są realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.
2. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem: https://www.ministerstwodobregomydla.pl/Regulamin-Promocji-1-1-za-zlotowke-ccms-pol-81.html
3. Wszelkie kwestie nieprzewidziane w niniejszym Regulaminie reguluje Regulamin Sklepu, a także przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim Kodeksu cywilnego, jak również przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, oraz zmianie Kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Regulamin obowiązuje od dnia 2 kwietnia 2024 r.

pixel