Regulamin konkursu mikołajkowego

 

 

§1

ORGANIZATOREM KONKURSU „DIZAJN NA PUDEŁKU” (W DALSZEJ CZĘŚCI ZWANEGO "KONKURSEM") JEST URSZULA BIELUŃ PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD NAZWĄ "MINISTERSTWO DOBREGO MYDŁA" Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE PRZY UL. SOSNOWEJ 6C, DALSZEJ CZĘŚCI ZWANA „ORGANIZATOREM”.

 

§2

PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST STWORZENIE DZIEŁA W POSTACI PRACY GRAFICZNEJ ODPOWIADAJĄCEJ WYMAGANIOM OKREŚLONYM W NINIEJSZYM REGULAMINIE, W DALSZEJ CZĘŚCI NINIEJSZEGO REGULMINU ZWANEJ „GRAFIKĄ”.

 

§3

ZGŁOSZENIE GRAFIKI DO KONKURSU (WYRAŻONE POPRZEZ PRZESŁANIE GRAFIKI), OZNACZA AKCEPTACJĘ JEGO ZASAD OKREŚLONYCH W NINIEJSZYM REGULAMINIE. AKCEPTACJA NINIEJSZEGO REGULAMINU OZNACZA RÓWNIEŻ, ŻE OŚWIADCZENIA ZAWARTE W NINIEJSZYM REGULAMINIE UZNANE ZOSTAŁY PRZEZ UCZESTNIKA ZA WŁASNE I ZŁOŻONE WOBEC ORGANIZATORA KONKURSU. ZASADY KONKURSU:

 

§4

WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU JEST STWORZENIE DZIEŁA W POSTACI GRAFIKI WKOMPONOWANEJ W SZABLON (W ZAKRESIE ROZMIARU, PROPORCJI ORAZ KSZTAŁTU), KTÓRY MOŻNA POBRAC TU, ZAPOZNANIE SIĘ ZE WSKAZÓWKAMI TU, ORAZ PRZESŁANIE GOTOWEJ PRACY NA DIZAJNNAPUDELKU@GMAIL.COM.

 

§5

CZAS TRWANIA KONKURSU: OD 6 GRUDNIA 2018 R. DO 15 STYCZNIA 2019 R.
KONKURS PRZEDŁUŻONY DO 2 MARCA 2019 R

 

§6

CZAS NA ZGŁASZANIE GRAFIK KONKURSOWYCH: OD 6 DO 31 GRUDNIA 2018 R.
KONKURS PRZEDŁUŻONY DO 2 MARCA 2019 R.

PRACE ZGŁOSZONE PO TYM TERMINIE ZOSTANĄ POMINIĘTE PODCZAS OCENY PRAC KONKURSOWYCH I UZNANE JAKO NIENADESŁANE W OGÓLE.

 

§7

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU MIJA 18 MARCA 2019. TEGO DNIA POWOŁANA PRZEZ ORGANIZATORA KOMISJA WYBIERZE JEDNĄ GRAFIKĘ, KTÓREJ AUTOR ZOSTANIE UHONOROWANY KWOTĄ 2000 ZŁ BRUTTO ( DWÓCH TYSIĘCY ZŁOTYCH BRUTTO). PO WYŁONIENIU ZWYCIĘZCY KONKURSU NA FANPAGE’U ORGANIZATORA ZOSTANIE OPUBLIKOWANY POST INFORMUJĄCY O ZWYCIĘZCY KONKURSU.

 

§8

ZWYCIĘZCA W TERMINIE DO 7 DNI OD DNIA PUBLIKACJI INFORMACJI O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU ZOBOWIĄZUJE SIĘ SKONTAKTOWAĆ Z ORGANIZATOREM ZA POMOCĄ DANYCH KONTAKTOWYCH DOSTEPNYCH NA STRONIE WWW ORGANIZATORA W CELU PRZEKAZANIA DANYCH POZWALAJĄCYCH NA WYPŁATĘ NAGRODY.

 

§9

WARUNKIEM WYPŁATY NAGRODY JEST OSOBISTE STAWIENNICTWO W SIEDZIBIE ORGANIZATORA Z DOKUMENTEM TOŻSAMOŚCI PO UPRZEDNIM USTALENIU Z ORGANIZATOREM TERMINU WIZYTY LUB PRZESŁANIE ZA POMOCĄ POCZTY ELEKTRONICZNEJ EMAIL, Z KTÓREJ WYSŁANA ZOSTAŁA GRAFIKA ZE ZGŁOSZENIEM DO KONKURSU, NA ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ EMAIL ORGANIZATORA, DANYCH POZWALAJĄCYCH NA WYPŁATĘ NAGRODY, TO JEST: NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO, SKANU DOWODU OSOBISTEGO.

 

§10

WYPŁATA NAGRODY, O KTÓREJ MOWA W §7, NASTĄPI W CIĄGU 14 DNI OD PRZEKAZANIA PRZEZ ZWYCIĘZCĘ DANYCH, O KTÓRYCH MOWA W § 9, BĄDŹ 7 DNI OD DNIA STAWIENIA SIĘ ZWYCIĘZCY W SIEDZIBIE ORGANIZATORA.

 

§11

STAJĄCY DO KONKURSU (ZGŁĄSZAJĄCY GRAFIKĘ) OŚWIADCZA, IŻ NADESŁANA PRZEZ NIEGO PRACA JEST JEGO AUTORSKIM DZIEŁEM I WYŁACZNIE JEMU PRZYSŁUGUJĄ WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE I POKREWNE DO NADESŁANEJ GRAFIKI.

 

§12

STAJĄCY DO KONKURSU (POPRZEZ ZGŁOSZENIE GRAFIKI), WYRAŻA ZGODĘ NA NIEODPŁATNE I WIELOKROTNE WYKORZYSTYWANIE NADESŁANEJ GRAFIKI I PRZETWARZANIE JEJ PRZEZ ORGANIZATORA W CELU PRZEPROWADZENIA KONKURSU.

 

§13

STAJĄCY DO KONKURSU OŚWIADCZA, IŻ W PRZYPADKU WYGRANIA PRZEZ NIEGO KONKURSU I WYBRANIA JEGO PRACY JAKO TEJ, KTÓRA ZOSTANIE NAGRODZONA, ORAZ WYPŁATY PRZEZ ORGANIZATORA NA JEGO RZECZ NAGRODY, O KTÓREJ MOWA W §7, WYPŁATĘ NAGRODY, O KTÓREJ MOWA W §7, TRAKTOWAŁ BĘDZIE JAKO WYNAGRODZENIE, WYPŁACONE NA JEGO RZECZ PRZEZ ORGANIZATORA W ZAMIAN ZA PRZENIESIENIE PRZEZ SIEBIE NA ORGANIZATORA WSZELKICH PRZYSŁUGUJĄCYCH MU JAKO AUTOROWI ZGŁOSZONEJ GRAFIKI PRAW AUTORSKICH I POKREWNYCH DO ZGŁOSZONEJ PRZEZ SIEBIE GRAFIKI. ZBYCIE NA RZECZ ORGANIZATORA PRAW, O KTÓRYCH MOWA POWYŻEJ, OBEJMUJE W SZCZEGÓLNOŚCI PRAWO DO WYŁĄCZNEGO, WIELOKROTNEGO ODPŁATNEGO I NIEODPŁATNEGO, CZASOWO NIEOGRANICZONEGO WYKORZYSTANIA, PRZETWARZANIA, POWIELANIA I OBRÓBKI ORAZ UDOSTĘPNIANIA ZA POMOCĄ WSZELKICH ŚRODKÓW KOMUNIKACJI NA ODLEGŁOŚĆ, SIECI INTERNET, MEDIÓW, SOCIALMEDIÓW STWORZONEJ PRZEZ NIEGO GRAFIKI, PRZYSŁUGUJĄCYCH MU DOTYCHCZAS JAKO AUTOROWI ZGŁOSZONEJ PRACY.

 

§14

STAJĄCY DO KONKURSU OŚWIADCZA, IŻ WYPŁATA NA JEGO RZECZ WYNAGRODZENIA, O KTÓRYM MOWA W § 7 I § 12, WYCZERPUJE JEGO WSZELKIE ROSZCZENIA WOBEC ORGANIZATORA DOTYCZĄCE PRZENIENISENIA NA ORGANIZATORA PRAW AUTORSKICH, O KTÓRYCH MOWA W § 12

 

§15

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO WSTRZYMIANIA WYPŁATY NAGRODY (WYNAGRODZENIA), O KTÓREJ MOWA W § 7 I §12, DO CZASU PODPISANIA PRZEZ STAJĄCEGO DO KONKURSU AUTORA NAGRODZONEJ GRAFIKI Z ORGANIZATOREM KONKURSU UMOWY PRZENIESIENIA PRAW AUTORSKICH. PODPISANIE UMOWY PRZENIESIENIA PRAW AUTORSKICH MOŻE, A W PRZYPADKU ZARZĄDANIA PRZEZ ORGANIZATORA ZAWARCIA TAKIEJ UMOWY STANOWI WARUNEK WYPŁATY NAGRODY – WYNAGRODZENIA.

 

§16

STAJĄCY DO KONKURSU OŚWIADCZA, IŻ WYRAŻA ZGODĘ NA POSTANOWIENIA § 14 I AKCEPTUJE WSKAZANE W NIM WARUNKI.

 

§17

W PRZYPADKU SKORZYSTANIA PRZEZ ORGANIZATORA Z PRAWA RZĄDANIA ZAWARCIA UMOWY PRZENIESIENIA PRAW AUTORSKICH, O KTÓRYM MOWA W § 14, TERMINY O KTÓRYCH MOWA W § 10 NIE WIĄŻĄ ORGANIZATORA, A TERMINEM WYPŁATY NAGRODY – WYNAGRODZENIA, JEST 7 DNI OD DNIA DORĘCZENIA ORGANIZATOROWI PODPISANEJ UMOWY PRZENIENSIENIA PRAW AUTORSKICH.

 

§18

STAJĄCY DO KONKURSU OŚWIADCZA, ŻE WYRAŻA ZGODĘ NA PRZETWARZANIE ORAZ ARCHIWIZACJĘ PRZEZ ORGANIZATORA JEGO DANYCH OSOBOWYCH W POSTACI IMIENIA I NAZWISKA, ADRESU EMAIL, Z KTÓREGO ZOSTAŁA NADESŁANA GRAFIKA ORAZ NUMERU TELEFONU W CELU PRZEPROWADZENIA KONKURSU I WYKONANIA WYNIKAJĄCYCH Z NINIEJSZEGO REGULAMINU ZOBOWIĄZAŃ.

 

§19

ZGODA, O KTÓREJ MOWA W §17, WYRAŻONA ZOSTAJE NA OKRES 10 LAT BĄDŹ DO CZASU JEJ COFNIĘCIA PRZEZ STAJĄCEGO DO KONKURSU. WYRAŻENIE ZGODY JEDNAK JEST WARUNKIEM UDZIAŁU W KONKURSIE I WYPŁATY NAGRODY – WYNAGRODZENIA. BRAK ZGODY LUB JEJ COFNIĘCIE W CZASIE TRWANIA KONKURSU BĄDŹ PRZED ZAWARCIEM UMOWY, O KTÓREJ MOWA W §14, SKUTKUJE WYKLUCZENIEM STAJĄCEGO DO KONKURSU Z UDZIAŁU W NIM JAKBY NIE NADESŁAŁ GRAFIKI, A WSZELKIE NADESŁANE PRZEZ NIEGO MATERIAŁY I DANE ZOSTANĄ TRWALE USUNIĘTE Z NOŚNIKÓW ORGANIZATORA.

 

§20

ZGODNIE Z ROSPORZĄDZENIEM RODO ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH JEST FIRMA - URSZULA BIELUŃ MINISTERSTWO DOBREGO MYDŁA, UL. SOSNOWA 6C, 71-468 SZCZECIN, NIP: 9860239981, REGON: 321452943

 

§21

SZCZEGÓŁOWE INOFRMACJE NA TEMAT OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ZNAJDUJĄ SIĘ W POLITYCE PRYWATNOSCI DOSTĘPNEJ NA STRONIE INTERNETOWEJ WWW.MINISTERSTWODOBREGOMYDLA.PL HTTP://WWW.MINISTERSTWODOBREGOMYDLA.PL/STRONA/POLITYKA-PRYWATNOSCI-A. STAJĄCY DO KONKURSU OŚWIADCZA, IŻ ZAPOZNAŁ SIĘ Z POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ INFORMACJAMI I POUCZENIAMI DOTYCZĄCYMI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ZAWARTYCH W WYŻEJ WSKAZANEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI.

 

§22

TREŚĆ NINIEJSZEGO REGULAMINU JEST DOSTĘPNA NA STRONIE INTERNETOWEJ WWW.MINISTERSTWODOBREGOMYDLA.PL