§1

ORGANIZATOREM ROZDANIA "CZYM JEST DLA cIEBIE PRAWDZIWA KOBIECOŚĆ” (W DALSZEJ CZĘŚCI ZWANEJ "ROZDANIE PRODUKTU") JEST URSZULA BIELUŃ PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FirmĄ "MINISTERSTWO DOBREGO MYDŁA Urszula Bieluń" Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE PRZY UL. SOSNOWEJ 6C.


§2

CZAS TRWANIA: OD 12 SIERPNIA 2018R. (START GODZINA 00:01) DO 20 SIERPNIA 2018R. (ZAKOŃCZENIE GODZINA 23:59)


§3

ROZDANIE PRODUKTU ZOSTANIE PRZEPROWADZONE ZA POŚREDNICTWEM PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWEGO FACEBOOK, DOSTĘPNEGO POD ADRESEM HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/MINISTERSTWODOBREGOMYDLA/ ZWANEGO DALEJ FANPAGE.


§4

PRZEDMIOTEM ROZDANIA JEST 50 BUTELEK SERUM RÓŻA-MALINA O POJEMNOŚCI 30 ML


§5

12 SIERPNIA 2018R. NA FANPAGU ZOSTANIE OPUBLIKOWANY POST INFORMUJĄCY O SZCZEGÓŁACH ROZDANIA PRODUKTU .


§6

WARUNKIEM UCZESTNICTWA W ROZDANIU JEST NAPISANIE W KOMENTARZU POD POSTEM (§5) ODPOWIEDZI NA PYTANIE:

„czym jest dla Ciebie prawdziwa kobiecość” ORAZ OZNACZENIE MINIMUM 3 OSÓB.


§7

Z ZAMIESZONYCH KOMENTARZY POD POSTEM (§5)

ZOSTANIE WYBRANYCH 50 NAJCIEKAWSZYCH WPISÓW, KTÓRYCH AUTORZY OTRZYMAJĄ WSPOMNIANE W §4 SERUM.


§8

Z AUTORAMI NAJCIEKAWSZYCH ODPOWIEDZI ORGANIZATOR SKONTAKTUJE SIĘ W WIADOMOŚCI PRYWATENJ PRZEZ PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY FACEBOOK.


§9

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO NIE UJAWNIANIANIA wobec uczestniINFORMACJI O LIŚCI OSÓB WYBRANYCH W ROZDANIU.
§10

Regulacje dotyczące danych osobowych, informację i treść pouczeń w tym zakresie, zawiera załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.


§11

ROZDANIE ZOSTANIE PRZEPROWADZONE NA TERENIE RZECZPOSPOLITEJ


§12

BIORĄC UDZIAŁ W ROZDANIU PRODUKTU, AKCEPTUJĘ POWŻSZY REGULAMIN ORAZ POLITYKĘ PRYWATNOSCI DOSTĘPNĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ WWW.MINISTERSTWODOBREGOMYDLA.PL HTTP://WWW.MINISTERSTWODOBREGOMYDLA.PL/STRONA/POLITYKA-PRYWATNOSCI-A

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU PROMOCJI

W zakresie danych osobowych - działając zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przedstawiamy poniżej informacje, o których mowa w tym przepisie:

Administratorem Państwa danych które uzyskujemy od Państwa na potrzeby współpracy jest: URSZULA BIELUŃ MINISTERSTWO DOBREGO MYDŁA, UL. SOSNOWA 6C, 71-468 SZCZECIN, NIP: 9860239981, REGON: 321452943

Osobą odpowiedzialną za kontakt w sprawie ochrony danych osobowych: Urszula Bieluń, hello@ministerstwodobregomydla.pl. Dane które nam Państwo przekażecie, wykorzystane będą wyłącznie w celu realizacji celu promocji. Podstawą przetwarzania Państwa danych jest Państwa zgoda. Przekazanie danych, jest warunkiem zawarcia umowy. Państwa dane będą gromadzenie, przetwarzane, usuwane i niszczenie w ramach potrzeb wynikających z realizacji promocji. Państwa dane, będą przekazywane podmiotom trzecim, wyłącznie na potrzeby realizacji celu promocji. Państwa dane, przechowywane będą wyłącznie do czasu ewentualnego przesłania Państwu przesyłki, po czym, bez ich utrwalenia, zostaną one usunięte. Na Państwa żądanie, Państwa dane mogą zostać usunięte przed przesłaniem do Państwa przesyłki. 

Informujemy Państwa, iż:

Przysługuje Państwu uprawnienie do żądania od nas dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych; W dowolnym momencie możecie Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przy czym cofnięcie takie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem; Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, stanowiącym warunek przedstawienia oferty lub zawarcia umowy. W przypadku ich niepodania, nie będzie możliwe przedstawienie oferty lub zawarcie umowy. Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe nie zostaną objęte zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji Przysługuje Pani/Panu uprawnienie do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przystąpienie do promocji poprzez wypełnienie wymogów wskazanych w niniejszym regulaminie, traktowane będzie jako akceptacja niniejszych regulacji dotyczących danych osobowych - zasad, sposobu i celu ich wykorzystania.