majówka za piątkę
 


§1

ORGANIZATOREM Promocji "dostawa za 5zł, DHL PUNKT ODBIORU” (W DALSZEJ CZĘŚCI ZWANEJ "promocją") JEST URSZULA BIELUŃ PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ "MINISTERSTWO DOBREGO MYDŁA URSZULA BIELUŃ" Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE PRZY UL. SOSNOWEJ 6C.

§2

CZAS TRWANIA PROMOCJI:

PROMOCJA DOTYCZY WYŁĄCZNIE ZAMÓWIEŃ ZŁOżONYCH W OKRESIE OD 27 KWIETNIA 2019R. (GODZINA 00:01) DO 5 MAJA 2019R. (GODZINA 23:59)

§3

W trakcie promocji dostawa za 5 zł DHL PUNKT ODBIORU naliczana jest automatycznie, po wybraniu opcji DHL PUNKT ODBIORU.


§4

POPRZEZ DOSTAWĘ W RAMACH NINIEJSZEJ PROMOCJI należy ROZUMIEć dostawę w wysokości 5 zł brutto, TOWARÓW ZAKUPIONYCH U ORGNIZATORA PROMOCJI REALIZOWNĄ NA ZASADACH OKREŚLONYCH W NINIEJSZYM REGULAMINIE.

Organizator skompletuje zamówienie w ciągu trzech dni roboczych. Dni wolne od Parcy nie wliczają się w czas skompletowania zamówienia.

§5

DOSTAWA REALIZOWANA JEST W RAMACH USŁUGi DHL PARCEL (ZNAJDUJĄCYCH SIĘ POD ADRESEM WWW: https://www.dhlparcel.pl/pl/dla-ciebie/obsluga/dokumenty.html), DO MIEJSC OKREŚLONYCH JAKO „dhl pARCEL POINTS”, W REGULAMINACH USŁUG – DHL PARCEL POLSKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, WPISANEJ DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NUMEREM KRS NR 631916 I NIE OBEJMUJE DOSTAWY PRZESYŁKI PRZEZ KURIERA DO DOMU. USŁUGA TA, WIĄŻE SIĘ Z KONIECZNOŚCIĄ DOKONANIA OSOBISTEGO ODBIORU PRZESYŁKI NA ZASADACH OKREŚLONYCH WE WSKAZANYCH WYŻEJ REGULAMINACH W JEDNYM Z PUNKTÓW PARTNERSKICH DHL PARCEL.

§6

ZAKRES TERYTORIALNY PROMOCJI JEST OGRANICZONY. pROMOCJA DOTYCZY WYŁĄCZNIE WYSYŁKI I ODBIORU NA terenie Rzeczypospolitej pOLSKIEJ.


§7

REGULACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH, INFORMACJĘ I TREŚĆ POUCZEŃ W TYM ZAKRESIE, ZAWIERA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO NINIEJSZEGO REGULAMINU

§8

BIORĄC UDZIAŁ W promocji, AKCEPTUJĘ POWyŻSZY REGULAMIN ORAZ POLITYKĘ PRYWATNOSCI DOSTĘPNĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ WWW.MINISTERSTWODOBREGOMYDLA.PL HTTP://WWW.MINISTERSTWODOBREGOMYDLA.PL/STRONA/POLITYKA-PRYWATNOSCI-A

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU PROMOCJI

W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH - DZIAŁAJĄC ZGODNIE Z ART. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R., W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE (OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH), PRZEDSTAWIAMY PONIŻEJ INFORMACJE, O KTÓRYCH MOWA W TYM PRZEPISIE:

ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH, KTÓRE UZYSKUJEMY OD PAŃSTWA NA POTRZEBY WSPÓŁPRACY JEST: URSZULA BIELUŃ MINISTERSTWO DOBREGO MYDŁA, UL. SOSNOWA 6C, 71-468 SZCZECIN, NIP: 9860239981, REGON: 321452943

OSOBĄ ODPOWIEDZIALNĄ ZA KONTAKT W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH JEST: URSZULA BIELUŃ, HELLO@MINISTERSTWODOBREGOMYDLA.PL. DANE, KTÓRE NAM PAŃSTWO PRZEKAŻECIE, WYKORZYSTANE BĘDĄ WYŁĄCZNIE W CELU REALIZACJI CELU PROMOCJI. PODSTAWĄ PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH JEST PAŃSTWA ZGODA. PRZEKAZANIE DANYCH, JEST WARUNKIEM ZAWARCIA UMOWY. PAŃSTWA DANE BĘDĄ GROMADZONE, PRZETWARZANE, USUWANE I NISZCZONE – W RAMACH POTRZEB WYNIKAJĄCYCH Z REALIZACJI PROMOCJI. PAŃSTWA DANE, BĘDĄ PRZEKAZYWANE PODMIOTOM TRZECIM WYŁĄCZNIE NA POTRZEBY REALIZACJI CELU PROMOCJI. PAŃSTWA DANE, PRZECHOWYWANE BĘDĄ WYŁĄCZNIE DO CZASU EWENTUALNEGO PRZESŁANIA PAŃSTWU PRZESYŁKI, PO CZYM, BEZ ICH UTRWALENIA ZOSTANĄ ONE USUNIĘTE. NA PAŃSTWA ŻĄDANIE PAŃSTWA DANE MOGĄ ZOSTAĆ USUNIĘTE PRZED PRZESŁANIEM DO PAŃSTWA PRZESYŁKI.


INFORMUJEMY PAŃSTWA, IŻ:

PRZYSŁUGUJE PAŃSTWU UPRAWNIENIE DO ŻĄDANIA OD NAS DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH DOTYCZĄCYCH PAŃSTWA, ICH SPROSTOWANIA, USUNIĘCIA LUB OGRANICZENIA LUB WNIESIENIA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA, A TAKŻE PRAWO PRZENOSZENIA DANYCH; W DOWOLNYM MOMENCIE MOŻECIE PAŃSTWO COFNĄĆ ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH, PRZY CZYM COFNIĘCIE TAKIE NIE BĘDZIE MIAŁO WPŁYWU NA ZGODNOŚĆ Z PRAWEM PRZETWARZANIA, KTÓREGO DOKONANO NA PODSTAWIE ZGODY PRZED COFNIĘCIEM; PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST WYMOGIEM UMOWNYM, STANOWIĄCYM WARUNEK PRZEDSTAWIENIA OFERTY LUB ZAWARCIA UMOWY. W PRZYPADKU ICH NIEPODANIA, NIE BĘDZIE MOŻLIWE PRZEDSTAWIENIE OFERTY LUB ZAWARCIE UMOWY. PRZEKAZANE PRZEZ PANIĄ/PANA DANE OSOBOWE NIE ZOSTANĄ OBJĘTE ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIEM DECYZJI PRZYSŁUGUJE PANI/PANU UPRAWNIENIE DO ZŁOŻENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO, KTÓRYM JEST PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.

PRZYSTĄPIENIE DO PROMOCJI POPRZEZ WYPEŁNIENIE WYMOGÓW WSKAZANYCH W NINIEJSZYM REGULAMINIE TRAKTOWANE BĘDZIE JAKO AKCEPTACJA NINIEJSZYCH REGULACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH - ZASAD, SPOSOBU I CELU ICH WYKORZYSTANIA.