regulamin promocji majowej
 


§1

Niniejszy regulamin (w dalszej części zwany „regulaminem”), reguluje kwestie szczegółowe sprzedaży w ramach Promocji Majowej produktów przedsiębiorstwa Urszula Bieluń – Ministerstwo Dobrego Mydła, w dalszej części niniejszego regulaminu, zwanego „MDM”. 


§2

Majowa Promocja (w dalszej części niniejszego regulaminu zwana „promocja majowa”, bądź „majówka”), trwa od 30 kwietnia 2018 roku, do 04 maja 2018 roku (włącznie).

 

§3

Okres o którym mowa w paragrafie 1 niniejszego regulaminu, zwany będzie w jego dalszej części „okresem trwania promocji”.

 

§4

W okresie promocji, na cały asortyment sklepu internetowego, znajdującego się pod adresem strony internetowej http://www.ministerstwodobregomydla.pl/ (w dalszej części niniejszego regulaminu zwanego „sklepem internetowym”) udzielamy zniżki, w wymiarze 10 % od ceny pierwotnej każdego z produktów (w dalszej części niniejszego regulaminu zwanej „rabatem”), z zastrzeżeniem postanowień zawartych w dalszej części niniejszego regulaminu. 


§5

Naliczenie rabatu, nastąpi w ten sposób, iż ceny wszystkich produktów w sklepie internetowym, w okresie trwania promocji zostaną pomniejszone o rabat. Ceny widoczne na stronie internetowej sklepu w okresie promocji zatem, obejmują rabat o którym mowa w §4. 


§6

Promocja majowa nie dotyczy produktów oferowanych przez 

MDM, które znajdują się w dziale - podstronie „zestawy i bony” (pod adresem strony „http://www.ministerstwodobregomydla.pl/kategoria/zestawy”). Oznacza to, iż cena znajdujących się produktów nie została i nie zostanie przy zawieraniu umowy sprzedaży pomniejszona o rabat ze względu na brak zastosowania zasad promocji majowej do tych produktów.

 

§7

Promocja majowa nie dotyczy produktów sprzedawanych przez MDM inaczej, aniżeli w sposób wskazany w §4 niniejszego regulaminu

 

§9

Wysyłka towaru zakupionego w sklepie internetowym w okresie promocji nastąpi po 7 maja 2018 roku i realizowana będzie w kolejności złożenia zamówień.

 

§10

W kwestiach nieuregulowanych regulaminem, znajdują zastosowanie postanowienia regulaminu sklepu, znajdującego się na stronie sklepu internetowego - podstrona http://www.ministerstwodobregomydla.pl/strona/regulamin-a, z tym zastrzeżeniem, iż w pierwszej kolejności względem niego, zastosowanie znajdują postanowienia niniejszego regulaminu, a także ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.) i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 683).

 

§11

Regulamin niniejszy traci moc z upływem okresu trwania promocji.