Regulamin rozdania

REGULAMIN ROZDANIA "Cukier - wodne serum nawilżające"

§1

Organizatorem rozdania bezpłatnego produktu do testów "Cukier - wodne serum nawilżające” (w dalszej części zwanego "rozdanie bezpłatnego produktu do testu") jest Bielun & Bielun sp. z o.o., ul. Sosnowa 6c, 71-468 Szczecin (Polska)

§2

Czas trwania rozdania: od momentu opublikowania postów promujących wyżej wspomniane rozdanie, na portalach: Instagram oraz Facebook marki Ministerstwo Dobrego Mydła 6.12.2022r. do godziny 10:00 7.12.2022r.

§3

Organizator zobowiązuje się na własny koszt w terminie 14 dni roboczych, od dnia 01.01.2023r. wysłać na wskazany przez wybrane osoby adres przedmioty rozdania.

§4

Rozdanie bezpłatnego produktu do testów zostanie przeprowadzone za pośrednictwem portali społecznościowych Facebook oraz Instagram marki Ministerstwo Dobrego Mydła, dostępnych pod adresami:

https://www.facebook.com/ministerstwodobregomydla/

https://www.instagram.com/ministerstwodobregomydla/

§5

Przedmiotem rozdania bezpłatnego produktu do testów jest:

- 25 pełnowartościowych, 30 ml butelek z wodnym serum Cukier, dostępnych w zakupie pod linkiem: KLIK za pośrednictwem portalu Instagram marki Ministerstwa Dobrego Mydła

- 25 pełnowartościowych, 30 ml butelek z wodnym serum Cukier, dostępnych w zakupie pod linkiem: KLIK za pośrednictwem portalu Facebook marki Ministerstwa Dobrego Mydła

§6

6.12.2022 r. na portalu Instagram oraz Facebook zostanie opublikowany post informujący o szczegółach rozdania.

§7

Warunkiem uczestnictwa w rozdaniu bezpłatnego produktu do testów jest napisanie w komentarzu pod postem na Instagramie oraz Facebooku marki Ministerstwo Dobrego Mydła (§4) odpowiedzi na pytanie: “Kto ucieszyłby się z wręczenia wodnego serum nawilżającego - Cukier - jako prezentu?” i oznaczeniu tych osób.

§8

Z zamieszczonych komentarzy pod postami (§4) Ministerstwo Dobrego Mydła wybierze łącznie 50 (dwadzieścia pięć sztuk serum na każdym z wymienionych wyżej portali) osób wskazanych przez autorów wpisów, które otrzymają wspomniane w §4 bezpłatne produkty do testu.

§9

Z oznaczonymi osobami organizator skontaktuje się przez portal społecznościowy Facebook oraz Instagram marki Ministerstwo Dobrego Mydła.

§10

Osoba, która otrzyma darmowy produkt do testów proszona jest o przesłanie subiektywnej opinii w panelu produktu na stronie www Organizatora.

§11

Regulacje dotyczące danych osobowych, informacje i treść pouczeń w tym zakresie, zawiera załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

§12

Zważywszy na charakter produktu (możliwość nadkażenia mikrobiologicznego podczas użytkowania) Uczestnik rozdania bezpłatnego produktu do testu nie jest zobligowany do zwrotu produktu Organizatorowi.

§13

Organizator rozdania bezpłatnego produktu do testu nie ma wpływu na treść recenzji jaką zamieści osoba, która otrzmała bezpłatny produkt to testu.

§14

Biorący udział w rozdaniu bezpłatnego produktu do testu akceptuje powyższy regulamin oraz Politykę Prywatności dostępną na stronie internetowej: www.ministerstwodobregomydla.pl, www.ministerstwodobregomydla.pl/politykaprywatnosci, a także wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych w celu realizacji wzajemnych obowiązków stron, w ramach realizacji niniejszej akcji. Potwierdza również, iż rozumie, że udzielenie akceptacji, o której mowa wyżej, jest warunkiem udziału w akcji.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu promocji:

W zakresie danych osobowych - działając zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie Ochrony Osób Fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przedstawiamy poniżej informacje, o których mowa w tym przepisie: administratorem Państwa danych, które uzyskujemy od Państwa na potrzeby współpracy jest: Bielun & Bielun sp. z o.o., ul. Sosnowa 6c, 71-468 Szczecin (Polska). Osobą odpowiedzialną za kontakt w sprawie Ochrony Danych Osobowych: Urszula Ośmiałowska, ula@ministserstwodobregomydla.pl. Dane, które nam Państwo przekażecie, wykorzystane będą wyłącznie w celu realizacji celu promocji. Podstawą przetwarzania Państwa danych jest Państwa zgoda. Przekazanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Państwa dane będą gromadzone, przetwarzane, usuwane i niszczone – w ramach potrzeb wynikających z realizacji promocji. Państwa dane będą przekazywane podmiotom trzecim wyłącznie na potrzeby realizacji celu promocji. Państwa dane przechowywane będą wyłącznie do czasu ewentualnego przesłania Państwu przesyłki, po czym, bez ich utrwalenia, zostaną one usunięte. Na państwa żądanie, Państwa dane mogą zostać usunięte przed przesłaniem do Państwa przesyłki. Informujemy Państwa, iż: przysługuje Państwu uprawnienie do żądania od nas dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych; w dowolnym momencie możecie Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przy czym cofnięcie takie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem; podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, stanowiącym warunek przedstawienia oferty lub zawarcia umowy. W przypadku ich nie podania, nie będzie możliwe przedstawienie oferty lub zawarcie umowy. Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe nie zostaną objęte zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji. Przysługuje Pani/Panu uprawnienie do złożenia skargi do Organu Nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

REGULAMIN ROZDANIA "Miód - balsam-maska do ust"

§1

Organizatorem rozdania bezpłatnego produktu do testów "Miód - balsam-maska do ust” (w dalszej części zwanego "rozdanie bezpłatnego produktu do testu") jest Bielun & Bielun sp. z o.o., ul. Sosnowa 6c, 71-468 Szczecin (Polska)

§2

Czas trwania rozdania: od momentu opublikowania postów promujących wyżej wspomniane rozdanie, na portalach: Instagram oraz Facebook marki Ministerstwo Dobrego Mydła od 25.11.2022r. do godziny 13:00 26.11.2022r.

§3

Organizator zobowiązuje się na własny koszt w terminie 14 dni roboczych, od dnia 5.12.2022r. wysłać na wskazany przez wybrane osoby adres przedmioty rozdania.

§4

Rozdanie bezpłatnego produktu do testów zostanie przeprowadzone za pośrednictwem portali społecznościowych Facebook oraz Instagram marki Ministerstwo Dobrego Mydła, dostępnych pod adresami:

https://www.facebook.com/ministerstwodobregomydla/

https://www.instagram.com/ministerstwodobregomydla/

§5

Przedmiotem rozdania bezpłatnego produktu do testów jest:

- 25 x Miód - balsam-maska do ust, dostępnych w zakupie pod linkiem: KLIK za pośrednictwem portalu Instagram marki Ministerstwa Dobrego Mydła

- 25 x Miód - balsam-maska do ust, dostępnych w zakupie pod linkiem: KLIK za pośrednictwem portalu Facebook marki Ministerstwa Dobrego Mydła

§6

25 listopada 2022 r. na portalu Instagram oraz Facebook zostanie opublikowany post informujący o szczegółach rozdania.

§7

Warunkiem uczestnictwa w rozdaniu bezpłatnego produktu do testów jest napisanie w komentarzu pod postem na Instagramie oraz Facebooku marki Ministerstwo Dobrego Mydła (§4) odpowiedzi na pytanie: “Kto ucieszyłby się z wręczenia balsamu-maski do ust - Miód jako prezentu?” i oznaczeniu tych osób.

§8

Z zamieszczonych komentarzy pod postami (§4) Ministerstwo Dobrego Mydła wybierze łącznie 50 (dwadzieścia pięć sztuk balsamu na każdym z wymienionych wyżej portali) osób wskazanych przez autorów wpisów, które otrzymają wspomniane w §4 bezpłatne produkty do testu.

§9

Z oznaczonymi osobami organizator skontaktuje się przez portal społecznościowy Facebook oraz Instagram marki Ministerstwo Dobrego Mydła.

§10

Osoba, która otrzyma darmowy produkt do testów proszona jest o przesłanie subiektywnej opinii w panelu produktu na stronie www Organizatora.

§11

Regulacje dotyczące danych osobowych, informacje i treść pouczeń w tym zakresie, zawiera załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

§12

Zważywszy na charakter produktu (możliwość nadkażenia mikrobiologicznego podczas użytkowania) Uczestnik rozdania bezpłatnego produktu do testu nie jest zobligowany do zwrotu produktu Organizatorowi.

§13

Organizator rozdania bezpłatnego produktu do testu nie ma wpływu na treść recenzji jaką zamieści osoba, która otrzmała bezpłatny produkt to testu.

§14

Biorący udział w rozdaniu bezpłatnego produktu do testu akceptuje powyższy regulamin oraz Politykę Prywatności dostępną na stronie internetowej: www.ministerstwodobregomydla.pl, www.ministerstwodobregomydla.pl/politykaprywatnosci, a także wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych w celu realizacji wzajemnych obowiązków stron, w ramach realizacji niniejszej akcji. Potwierdza również, iż rozumie, że udzielenie akceptacji, o której mowa wyżej, jest warunkiem udziału w akcji.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu promocji:

W zakresie danych osobowych - działając zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie Ochrony Osób Fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przedstawiamy poniżej informacje, o których mowa w tym przepisie: administratorem Państwa danych, które uzyskujemy od Państwa na potrzeby współpracy jest: Bielun & Bielun sp. z o.o., ul. Sosnowa 6c, 71-468 Szczecin (Polska). Osobą odpowiedzialną za kontakt w sprawie Ochrony Danych Osobowych: Urszula Ośmiałowska, ula@ministserstwodobregomydla.pl. Dane, które nam Państwo przekażecie, wykorzystane będą wyłącznie w celu realizacji celu promocji. Podstawą przetwarzania Państwa danych jest Państwa zgoda. Przekazanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Państwa dane będą gromadzone, przetwarzane, usuwane i niszczone – w ramach potrzeb wynikających z realizacji promocji. Państwa dane będą przekazywane podmiotom trzecim wyłącznie na potrzeby realizacji celu promocji. Państwa dane przechowywane będą wyłącznie do czasu ewentualnego przesłania Państwu przesyłki, po czym, bez ich utrwalenia, zostaną one usunięte. Na państwa żądanie, Państwa dane mogą zostać usunięte przed przesłaniem do Państwa przesyłki. Informujemy Państwa, iż: przysługuje Państwu uprawnienie do żądania od nas dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych; w dowolnym momencie możecie Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przy czym cofnięcie takie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem; podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, stanowiącym warunek przedstawienia oferty lub zawarcia umowy. W przypadku ich nie podania, nie będzie możliwe przedstawienie oferty lub zawarcie umowy. Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe nie zostaną objęte zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji. Przysługuje Pani/Panu uprawnienie do złożenia skargi do Organu Nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

REGULAMIN ROZDANIA "Miód - peeling do ust"

§1

Organizatorem rozdania bezpłatnego produktu do testów "Miód - peeling do ust” (w dalszej części zwanego "rozdanie bezpłatnego produktu do testu") jest Bielun & Bielun sp. z o.o., ul. Sosnowa 6c, 71-468 Szczecin (Polska)

§2

Czas trwania rozdania: od momentu opublikowania postów promujących wyżej wspomniane rozdanie, na portalach: Instagram oraz Facebook marki Ministerstwo Dobrego Mydła do godziny 10:00 4.12.2022r.

§3

Organizator zobowiązuje się na własny koszt w terminie 14 dni roboczych, od dnia 12.12.2022r. wysłać na wskazany przez wybrane osoby adres przedmioty rozdania.

§4

Rozdanie bezpłatnego produktu do testów zostanie przeprowadzone za pośrednictwem portali społecznościowych Facebook oraz Instagram marki Ministerstwo Dobrego Mydła, dostępnych pod adresami:

https://www.facebook.com/ministerstwodobregomydla/

https://www.instagram.com/ministerstwodobregomydla/

§5

Przedmiotem rozdania bezpłatnego produktu do testów jest:

- 25 pełnowartościowych, 15 g słoiczków peelingu do ust Miód, dostępnych w zakupie pod linkiem: KLIK za pośrednictwem portalu Instagram marki Ministerstwa Dobrego Mydła

- 25 pełnowartościowych, 15 g słoiczków peelingu do ust Miód, dostępnych w zakupie pod linkiem: KLIK za pośrednictwem portalu Facebook marki Ministerstwa Dobrego Mydła

§6

2.12.2022 r. na portalu Instagram oraz Facebook zostanie opublikowany post informujący o szczegółach rozdania.

§7

Warunkiem uczestnictwa w rozdaniu bezpłatnego produktu do testów jest napisanie w komentarzu pod postem na Instagramie oraz Facebooku marki Ministerstwo Dobrego Mydła (§4) odpowiedzi na pytanie: “Kto ucieszyłby się z wręczenia peelingu do ust Miód jako prezentu?” i oznaczeniu tych osób.

§8

Z zamieszczonych komentarzy pod postami (§4) Ministerstwo Dobrego Mydła wybierze łącznie 50 (dwadzieścia pięć sztuk serum na każdym z wymienionych wyżej portali) osób wskazanych przez autorów wpisów, które otrzymają wspomniane w §4 bezpłatne produkty do testu.

§9

Z oznaczonymi osobami organizator skontaktuje się przez portal społecznościowy Facebook oraz Instagram marki Ministerstwo Dobrego Mydła.

§10

Osoba, która otrzyma darmowy produkt do testów proszona jest o przesłanie subiektywnej opinii w panelu produktu na stronie www Organizatora.

§11

Regulacje dotyczące danych osobowych, informacje i treść pouczeń w tym zakresie, zawiera załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

§12

Zważywszy na charakter produktu (możliwość nadkażenia mikrobiologicznego podczas użytkowania) Uczestnik rozdania bezpłatnego produktu do testu nie jest zobligowany do zwrotu produktu Organizatorowi.

§13

Organizator rozdania bezpłatnego produktu do testu nie ma wpływu na treść recenzji jaką zamieści osoba, która otrzmała bezpłatny produkt to testu.

§14

Biorący udział w rozdaniu bezpłatnego produktu do testu akceptuje powyższy regulamin oraz Politykę Prywatności dostępną na stronie internetowej: www.ministerstwodobregomydla.pl, www.ministerstwodobregomydla.pl/politykaprywatnosci, a także wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych w celu realizacji wzajemnych obowiązków stron, w ramach realizacji niniejszej akcji. Potwierdza również, iż rozumie, że udzielenie akceptacji, o której mowa wyżej, jest warunkiem udziału w akcji.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu promocji:

W zakresie danych osobowych - działając zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie Ochrony Osób Fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przedstawiamy poniżej informacje, o których mowa w tym przepisie: administratorem Państwa danych, które uzyskujemy od Państwa na potrzeby współpracy jest: Bielun & Bielun sp. z o.o., ul. Sosnowa 6c, 71-468 Szczecin (Polska). Osobą odpowiedzialną za kontakt w sprawie Ochrony Danych Osobowych: Urszula Ośmiałowska, ula@ministserstwodobregomydla.pl. Dane, które nam Państwo przekażecie, wykorzystane będą wyłącznie w celu realizacji celu promocji. Podstawą przetwarzania Państwa danych jest Państwa zgoda. Przekazanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Państwa dane będą gromadzone, przetwarzane, usuwane i niszczone – w ramach potrzeb wynikających z realizacji promocji. Państwa dane będą przekazywane podmiotom trzecim wyłącznie na potrzeby realizacji celu promocji. Państwa dane przechowywane będą wyłącznie do czasu ewentualnego przesłania Państwu przesyłki, po czym, bez ich utrwalenia, zostaną one usunięte. Na państwa żądanie, Państwa dane mogą zostać usunięte przed przesłaniem do Państwa przesyłki. Informujemy Państwa, iż: przysługuje Państwu uprawnienie do żądania od nas dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych; w dowolnym momencie możecie Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przy czym cofnięcie takie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem; podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, stanowiącym warunek przedstawienia oferty lub zawarcia umowy. W przypadku ich nie podania, nie będzie możliwe przedstawienie oferty lub zawarcie umowy. Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe nie zostaną objęte zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji. Przysługuje Pani/Panu uprawnienie do złożenia skargi do Organu Nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Dbamy o Twoją prywatność

Sklep korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij
pixel