Regulamin promocji "Szafran - odżywczy balsam do ciała - nowość"

Regulamin Promocji "Szafran - odżywczy balsam do ciała - nowość"

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Promocji "Szafran - odżywczy balsam do ciała - nowość" w sklepie internetowym Ministerstwo Dobrego Mydła.

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem akcji promocyjnej "Szafran - odżywczy balsam do ciała - nowość" (dalej zwaną „Promocją”) jest Bielun & Bielun sp. z o.o. z siedzibą ul. Sosnowa 6c. 71-468 Szczecin, identyfikująca się numerem NIP 8513223904, REGON 369533555 KRS 0000729322, kapitał zakładowy 34,500 zł, dalej zwana „Organizatorem”.
2. Promocja zostanie przeprowadzona na podstawie niniejszego Regulaminu w sklepie internetowym Ministerstwa Dobrego Mydła, który dostępny jest pod adresem: www.ministerstwodobregomydla.pl.
3. Promocja trwa od dnia 26 kwietnia 2023r., a kończy się dnia 3 maja 2023r. lub w chwili wyczerpania zapasów Towarów objętych niniejszą Promocją, o czym Klient zostanie poinformowany w jego sklepie internetowym poprzez brak możliwości zakupu Towaru objętego Promocją.
4. Zakup Towarów po cenie promocyjnej jest możliwy od dnia 26 kwietnia 2023 do momentu trwania Promocji, czyli do 3 maja 2023 r. lub do wyczerpania zapasów Towarów podlegających Promocji.
5. Promocja obowiązuje na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

Klienci i zasady Promocji

1. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny.
2. Promocja przeznaczona jest dla wszystkich Klientów sklepu internetowego www.ministerstwodobregomydla.pl.
3. Poprzez określenie „Klient” rozumie się: osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osobę fizyczną, posiadającą ograniczone zdolności do czynności prawnych; osobę prawną; jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze sprzedawcą.
4. Promocja polega na umożliwieniu Klientowi zakupu po cenie promocyjnej produktu podlegającego Promocji, który wymieniony został w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
5. Korzystając z Promocji "Szafran - odżywczy balsam do ciała - nowość" Klient może dodatkowo skorzystać Promocji: "Wiosenne odświeżenie" oraz Promocji: "Darmowa Dostawa od 100 zł - DHL POP". Promocja "Szafran - odżywczy balsam do ciała - nowość" nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi dotyczącymi Towarów dostępnych w sklepie Organizatora, które obowiązują lub będą obowiązywały w sklepie Organizatora w czasie trwania powyższej Promocji.
6. Cena promocyjna na Towar biorący udział w Promocji "Szafran - odżywczy balsam do ciała - nowość" nie sumuje się z obniżką cenową nadawaną Klientowi w związku z ewentualnym, dobrowolnym wykorzystaniem przez Klienta rabatu przypisanego do jego Karty Lojalnościowej (Regulamin Programu Lojalnościowego MDM Online: https://www.ministerstwodobregomydla.pl/Regulamin-Programu-lojalnosciowego-MDM-online-ccms-pol-68.html) oraz Karty Stałego Klienta w sklepach stacjonarnych (Regulamin Kart Stałego Klienta: https://www.ministerstwodobregomydla.pl/Regulamin-Kart-Stalego-Klienta-ccms-pol-60.html).

Reklamacje i zwrot towarów

1. Wszystkie zwroty lub reklamacje dotyczące wad Towarów objętych niniejszą Promocją będą rozpatrywane na warunkach ogólnych określonych w Regulaminie Sklepu, który dostępny jest pod adresem: https://www.ministerstwodobregomydla.pl/Regulamin-sklepu-ccms-pol-46.html.

Dane osobowe

W zakresie danych osobowych - działając zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie Ochrony Osób Fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przedstawiamy poniżej informacje, o których mowa w tym przepisie: administratorem Państwa danych, które uzyskujemy od Państwa na potrzeby współpracy jest: Bielun & Bielun sp. z o.o., ul. Sosnowa 6c, 71-468 Szczecin (Polska). Osobą odpowiedzialną za kontakt w sprawie Ochrony Danych Osobowych: Urszula Ośmiałowska, ula@ministserstwodobregomydla.pl. Dane, które nam Państwo przekażecie, wykorzystane będą wyłącznie w celu realizacji celu Promocji. Podstawą przetwarzania Państwa danych jest Państwa zgoda. Przekazanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Państwa dane będą gromadzone, przetwarzane, usuwane i niszczone – w ramach potrzeb wynikających z realizacji promocji. Państwa dane będą przekazywane podmiotom trzecim wyłącznie na potrzeby realizacji celu promocji. Państwa dane przechowywane będą wyłącznie do czasu ewentualnego przesłania Państwu przesyłki, po czym, bez ich utrwalenia, zostaną one usunięte. Na państwa żądanie, Państwa dane mogą zostać usunięte przed przesłaniem do Państwa przesyłki. Informujemy Państwa, iż: przysługuje Państwu uprawnienie do żądania od nas dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych; w dowolnym momencie możecie Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przy czym cofnięcie takie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem; podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, stanowiącym warunek przedstawienia oferty lub zawarcia umowy. W przypadku ich nie podania, nie będzie możliwe przedstawienie oferty lub zawarcie umowy. Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe nie zostaną objęte zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji. Przysługuje Pani/Panu uprawnienie do złożenia skargi do Organu Nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Postanowienia końcowe

1. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, zamówienia są realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.
2. TTreść niniejszego Regulaminu jest udostępnione na stronie internetowej pod adresem: https://www.ministerstwodobregomydla.pl/Regulamin-promocji-Szafran-odzywczy-balsam-do-ciala-nowosc-ccms-pol-88.html
3. Wszelkie kwestie nieprzewidziane w niniejszym Regulaminie reguluje Regulamin Sklepu, a także przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim Kodeksu cywilnego, jak również przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, oraz zmianie Kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Regulamin obowiązuje od dnia 26 kwietnia 2023r.

Załącznik nr 1 - lista Towarów objętych Promocją:

Szafran - odżywczy balsam do ciała (160ml): https://www.ministerstwodobregomydla.pl/szafran-odzywczy-balsam-do-ciala

 

Dbamy o Twoją prywatność

Sklep korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij
pixel