Regulamin Promocji "Ekocuda - targi online"

Regulamin Promocji "Ekocuda - targi online"

Niniejszy Regulamin określa zasady stosowania kodu rabatowego w ramach akcji EKOCUDA – targi online w sklepie internetowym i sklepach stacjonarnych Ministerstwo Dobrego Mydła

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem akcji promocyjnej „Ekocuda targi online” (dalej zwaną „Promocją”) jest jest Bielun & Bielun sp. z o.o. z siedzibą ul. Sosnowa 6c. 71-468 Szczecin, identyfikująca się numerem NIP 8513223904, REGON 369533555 KRS 0000729322, kapitał zakładowy 34,5000 zł, dalej zwana „Organizatorem”.
2. Promocja zostanie przeprowadzona na podstawie niniejszego Regulaminu w sklepie internetowym Ministerstwa Dobrego Mydła, który dostępny jest pod adresem: www.ministerstwodobregomydla.pl oraz w sklepach stacjonarnych Organizatora: Ministerstwo Dobrego Mydła, ul. Dzielna 15, 01-029 Warszawa oraz Ministerstwo Dobrego Mydła, ul. Niemierzyńska 29a, 71-436 Szczecin.
3. Promocja trwa od dnia 18 marca 2023 r., a kończy się dnia 19 marca 2023 r.
4. Zakup Towarów po cenie promocyjnej jest możliwy od dnia 18 marca 2023 r. do dnia 19 marca 2023 r.
5. Promocja obowiązuje na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

Klienci i zasady Promocji

1. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny.
2. Promocja przeznaczona jest dla wszystkich Klientów sklepu internetowego www.ministerstwodobregomydla.pl oraz Klientów sklepów stacjonarnych Organizatora (Ministerstwo Dobrego Mydła, ul. Dzielna 15, 01-029 Warszawa oraz ul. Niemierzyńska 29a, 71-436 Szczecin).
3. Poprzez określenie „Klient” rozumie się: osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osobę fizyczną, posiadającą ograniczone zdolności do czynności prawnych; osobę prawną; jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze sprzedawcą.
4. Promocja polega na umożliwieniu Klientowi zakupu po cenie promocyjnej dowolnego produktu podlegającego Promocji spośród Towarów wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu pod warunkiem wpisania udostępnionego przez Organizatora Kodu rabatowego w odpowiednie okienko w koszyku sklepu internetowego lub poprzez słowne przekazanie kodu sprzedawcy w sklepie stacjonarnym Organizatora.
5. W czasie trwania Promocji Organizator zobowiązuje się udostępnić Klientowi Kod rabatowy, w ramach organizowanej Promocji, poprzez publikację story/wpisu/reels na prowadzonych przez siebie kanałach social media: Instagram https://www.instagram.com/ministerstwodobregomydla/ oraz Facebook https://www.facebook.com/ministerstwodobregomydla/, a także na sliderze na stronie głównej sklepu internetowego, prowadzonego przez Organizatora, dostępnego pod adresem: www.ministerstwodobregomydla.pl.
6. Z zakupów uprawniających do wzięcia udziału w Promocji wyłączone są:
a) Produkty objęte inną promocją, przeceną, sprzedawane w ramach wyprzedaży oraz znajdujące się w kategorii „LAST CALL”,
b) Towary wchodzące w skład kategorii: AKCESORIA: https://www.ministerstwodobregomydla.pl/pol_m_Akcesoria-348.html,
c) Towary wchodzące w skład kategorii: FACEGROOVIN’: https://www.ministerstwodobregomydla.pl/pol_m_Facegroovin-357.html,
d) Towary wchodzące w skład kategorii NA PREZENT: https://www.ministerstwodobregomydla.pl/pol_m_Na-prezent-155.html.
7. Kod rabatowy jest aktywny w dniach od 18 marca 2023r. do 19 marca 2023r.
8. Udostępniony od Organizatora Kod rabatowy jest wielokrotnego użytku.
9. Ważność Kodu rabatowego określa termin obowiązywania Promocji wskazanej w niniejszym Regulaminie.

Zasady przekazania i korzystania z Kodu rabatowego

1. Udostępnienie Kodu rabatowego następuje w formie infografiki, którą Organizator udostępni na swoich kanałach społecznościowych: Instagram https://www.instagram.com/ministerstwodobregomydla/oraz Facebook https://www.facebook.com/ministerstwodobregomydla/ w formie story/wpisu/reels oraz poprzez udostępnienie go w sliderze na stronie głównego sklepu Organizatora: www.ministerstwodobregomydla.pl w terminie obowiązywania Promocji.
2. Skorzystanie z udostępnionego Kodu rabatowego zależy od Klienta. Klient ma możliwość nieskorzystania z Kodu rabatowego – w takiej sytuacji wystarczy nie wpisywać Kodu rabatowego w koszyku podczas realizacji zamówienia w sklepie Organizatora.
3. Aby skorzystać z udostępnionego przez Organizatora Kodu rabatowego należy wpisać podany ciąg znaków w polu „POSIADASZ KOD RABATOWY?” podczas składania zamówienia na stronie sklepu, a następnie zatwierdzić go, klikając w przycisk „ZATWIERDŹ KOD”, lub przekazać go słownie sprzedawcy podczas wizyty w sklepie stacjonarnym Organizatora.
4. Wpisanie lub podanie sprzedawcy Kodu rabatowego w wymienionym powyżej pkt. 3 polu spowoduje obniżenie wartości kupowanych towarów objętych Promocją o wartość procentową Kodu rabatowego. Kod rabatowy można wykorzystać wyłącznie przy zakupie towarów opisanych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. Kod rabatowy nie łączy się z innymi promocjami oraz rabatem przyznawanym Klientowi z tytułu uczestnictwa w Programie Lojalnościowym MDM Online oraz Kart Stałego Klienta w sklepach stacjonarnych Organizatora.
5. Kod rabatowy może zostać wykorzystany w przypadku posiadania przez Klienta konta w sklepie, czyli po zalogowaniu się lub rejestracji takiego konta w sklepie, a także podczas składania zamówienia jako „gość” (bez rejestracji).
6. Kody rabatowe nie sumują się ze sobą. W zamówieniu może zostać wykorzystany tylko jeden Kod rabatowy.
7. Organizator ma prawo odmówić realizacji Kodu rabatowego w przypadku upływu jego terminu ważności. Tym samym Kod rabatowy wygasa wraz z upływem jego terminu ważności.
8. Kod rabatowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości ani w części oraz nie może zostać zwrócony Sprzedawcy.

Reklamacje i zwrot towarów

1. Wszystkie reklamacje dotyczące wad Towarów lub ich zwrotów przy zakupach z użyciem Kodu rabatowego będą rozpatrywane na warunkach ogólnych określonych w Regulaminie Sklepu, który dostępny jest pod adresem: https://www.ministerstwodobregomydla.pl/Regulamin-sklepu-ccms-pol-46.html.

Dane osobowe

W zakresie danych osobowych - działając zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie Ochrony Osób Fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przedstawiamy poniżej informacje, o których mowa w tym przepisie: administratorem Państwa danych, które uzyskujemy od Państwa na potrzeby współpracy jest: Bielun & Bielun sp. z o.o., ul. Sosnowa 6c, 71-468 Szczecin (Polska). Osobą odpowiedzialną za kontakt w sprawie Ochrony Danych Osobowych: Urszula Ośmiałowska, ula@ministserstwodobregomydla.pl. Dane, które nam Państwo przekażecie, wykorzystane będą wyłącznie w celu realizacji celu Promocji. Podstawą przetwarzania Państwa danych jest Państwa zgoda. Przekazanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Państwa dane będą gromadzone, przetwarzane, usuwane i niszczone – w ramach potrzeb wynikających z realizacji promocji. Państwa dane będą przekazywane podmiotom trzecim wyłącznie na potrzeby realizacji celu promocji. Państwa dane przechowywane będą wyłącznie do czasu ewentualnego przesłania Państwu przesyłki, po czym, bez ich utrwalenia, zostaną one usunięte. Na państwa żądanie, Państwa dane mogą zostać usunięte przed przesłaniem do Państwa przesyłki. Informujemy Państwa, iż: przysługuje Państwu uprawnienie do żądania od nas dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych; w dowolnym momencie możecie Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przy czym cofnięcie takie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem; podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, stanowiącym warunek przedstawienia oferty lub zawarcia umowy. W przypadku ich nie podania, nie będzie możliwe przedstawienie oferty lub zawarcie umowy. Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe nie zostaną objęte zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji. Przysługuje Pani/Panu uprawnienie do złożenia skargi do Organu Nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Postanowienia końcowe

1. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, zamówienia są realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.
2. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępnione na stronie internetowej pod adresem: https://www.ministerstwodobregomydla.pl/Regulamin-Promocji-Ekocuda-targi-online-ccms-pol-89.html
3. Wszelkie kwestie nieprzewidziane w niniejszym Regulaminie reguluje Regulamin Sklepu, a także przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim Kodeksu cywilnego, jak również przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, oraz zmianie Kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Regulamin obowiązuje od dnia 18 marca 2023r.

Załącznik nr 1 - lista Towarów objętych Promocją:

Miód – balsam do ust, Miód – peeling do ust, Cukier – wodne serum nawilżające, Ryż + ceramidy – łagodzące serum do twarzy, Róża-Malina – serum pod oczy i na okolice ust, Róża-Malina – odżywcze serum do twarzy, Konfitura Róża-Malina – krem do twarzy, Róża-Malina – hydrofilowy olejek do mycia i demakijażu, H2O – hydromineralny krem do twarzy, Morela – pianka do mycia twarzy, Chałwa – peeling do twarzy, Szafran – balsam w kostce, Śliwka – balsam w sztyfcie, Czekocynamon – balsam w sztyfcie, Baobab – balsam w sztyfcie, Banan – balsam w sztyfcie, O2 – olej do masażu i pielęgnacji ciała, Śliwka – peeling do ciała, Len i konopie – odżywczy mus do ciała, Szafran – odżywczy mus do ciała, Szampon Hibiskus, Szampon Mleko-Miód-Owies, Szampon Zielona Herbata, Zielona Herbata – olej do brody, Skwalan z trzciny cukrowej, Olej malinowy, Olej śliwkowy, Olej z opuncji figowej, Olej orzechowy, Olej migdałowy, Organiczne masło shea, Róża – hydrolat ekologiczny 100 ml, Lawenda – hydrolat ekologiczny 100 ml, Rumianek – hydrolat ekologiczny 100 ml, Oczar – hydrolat ekologiczny 100 ml, Lipa – hydrolat ekologiczny 100 ml, Rozmaryn – hydrolat ekologiczny 50 ml, Laur – hydrolat ekologiczny 50 ml, Kocanka – hydrolat ekologiczny 50 ml, Mięta – hydrolat ekologiczny 50 ml, Sosna – hydrolat ekologiczny 50 ml, Rozmaryn – mydło, Lawenda – mydło, Hibiskus – mydło, Ananas – mydło, Marchew – mydło, Banan – mydło, Cynamon – mydło, Czekomięta – mydło, Orkisz – mydło, Ogórek – mydło, Kawa – mydło, Węgiel – mydło, Nagietek – mydło, Ryż – mydło, Róża – półkula kąpielowa, Lawenda – półkula kąpielowa, Nagietek – półkula kąpielowa, Cynamon – półkula kąpielowa, Czekolada – półkula kąpielowa, Mleko-Miód-Owies – półkula kąpielowa, Glinka biała, Glinka różowa, Glinka zielona.

 

Dbamy o Twoją prywatność

Sklep korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij
pixel